Sayfalar

Mevzuat

Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3359 - 7.5.1987 / Khk/181 - 13.12.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 27 Mart 2002 - Sayı: 24708

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, (Değişik ibare - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.1) "sınıflandırılmasına, sınıflarının değiştirilmesine", amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Bu Yönetmelik; Devlet'e, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait hastaneleri kapsar. (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.1) Bu Yönetmelik; Devlet'e, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileri ile vakıf üniversitelerine ait hastaneleri kapsar. Madde 2- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 14.1.2004 - 25346 / m.1) Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hastaneleri kapsar.
Bu Yönetmeliğe tabi olmayan yataklı tedavi kurumlarının açılma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumları ile diğer durum değişikliklerinin ilgili kamu tüzel kişilerince Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 ncü maddesi ile 9 ncu maddesinin (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Genel Müdür: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü,
e) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
f) Özel hastane: Bu Yönetmelik kapsamına giren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan tedavi kuruluşlarını,f) (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının f bendi, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


g) Komisyon: 10 ncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu,
h) Uzmanlık dalı: 18/4/1973 tarihli ve 14511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan tıpta uzmanlık alanlarını, h) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.2) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş olan uzmanlık alanlarını,
Özel hastanelerin, bu madde uyarınca gruplandırılması ve bunda esas alınacak puanlama kriterleri, Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.
ı) Ruhsat: Özel hastanelerin faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi, ı) (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.2) Ruhsatname: Özel hastanelerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve açılışda hastane sahibi adına düzenlenen ve hastane ismi, türü ve adresinin yer aldığı belgeyi,
i) (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.2) Kadrolu uzman tabip/Kadrolu tabip: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda veya ilgili mevzuata göre başkaca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmayıp, özel hastanede iş akdine dayalı olarak tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabip veya tabibi, i) (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.2) Kadrolu uzman tabip/Kadrolu tabip: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayıp, özel hastanede iş akdine dayalı olarak tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabip veya tabibi, i) (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının i bendi, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
j) (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.2) Faaliyet izin belgesi: EK-7'de örneğine yer verilen ve ruhsatlandırılmış hastanelerin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilen laboratuvarları, diğer tıbbi hizmet birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki değişikliklerin yer aldığı Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
k) (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.2) Hastane yatak sayısı: Bir özel hastanedeki hasta yatak sayıları, yoğun bakım yatak sayıları ve gözlem yatak sayılarının toplamından oluşan yatak sayısını,k) (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının k bendi, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

l) (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 /
m.2) Hasta yatak sayısı: Bir özel hastanede yoğun bakım yatağı ve gözlem yatağı haricinde hastaların yatacağı yatak sayısının toplamını,l) (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının l bendi, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları ile Kadro Devri (*)
_____
(*) İkinci Bölümünün başlığı, 23.9.2010 tarih ve 27708 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
Türler
Madde 5- Özel hastaneler, faaliyet alanlarına, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donanımlarına ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısına göre, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir.
Özel hastanelerin temel özellikleri
MADDE 5 - (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.2) Özel hastaneler, bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarını haiz olmak kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verir.
Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunur. Ancak atıl kapasiteye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ellinin altında olmamak kaydıyla yüz yatağın altında özel hastane açılmasına izin verilebilir.


Genel Hastaneler
Madde 6- Bu Yönetmelik ile öngörülen asgari bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz; birden fazla uzmanlık dalında sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı olup hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım üniteleri, radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları bulunan ve tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir.
Genel hastaneler, aşağıda belirtilen asgari standartlar ve EK-1'deki Özel Hastaneler Gruplandırma Formunda detayları belirlenen puanlama kriterleri esas alınarak, aşağıdaki şekilde gruplandırılır:
a) A Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan,en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgari radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.
b) B Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi otuz ila elli arasında olan, en az dört farklı dahili ve dört farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan bir veya birden fazla teşhis ve tedavi birimini ve radyoloji, biyokimya, patoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.
c) C Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi on ila otuz arasında olan en az üç farklı dahili ve üç farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle ayakta ve yatarak, acil ve yoğun bakım üniteleri ile radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları desteğiyle muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren genel hastanelerdir.
Genel Hastaneler
Madde 6- (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.3) Bu Yönetmelik ile asgari olarak öngörülen bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz; birden fazla uzmanlık dalında sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı olup hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım üniteleri, radyoloji laboratuvarı ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen hastane gruplarına göre biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunan, tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir.
Genel hastaneler; aşağıda belirtilen asgari standartlar ve Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ'de belirlenen puanlama kriterleri esas alınarak, aşağıdaki şekilde gruplandırılır:
a) A-1 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan, en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgari radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir. a) (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.1) A-1 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan, en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgari radyoloji ünitesi ile biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.
b) A-2 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az otuz olan ve en az dört farklı dahili ve dört farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan bir veya birden fazla teşhis ve tedavi birimini ve radyoloji ünitesi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.
c) A-3 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az on olan ve en az iki farklı dahili ve iki farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştıran ve radyoloji ünitesi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarını bünyesinde bulundurmak suretiyle muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren genel hastanelerdir.
Özel hastanelerin, bu madde uyarınca gruplandırılması ve bunda esas alınacak puanlama kriterleri, Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.
Genel Hastaneler
Madde 6- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.4) Genel hastaneler; bu Yönetmelik ile asgari olarak öngörülen bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz olan yoğun bakım ve gözlem yatakları hariç en az on hasta yatağı bulunan ve en az dört uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştıran, sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım ünitelerini bünyesinde bulunduran, radyoloji, biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran veya bu laboratuvar hizmetlerini satın alan ve tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir.
Genel Hastaneler
Madde 6- (Değişik - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.1) Genel hastaneler, aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla yirmi dört saat süreyle düzenli ve sürekli olarak ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel hastanelerdir:
a) Bu Yönetmelik ile asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarını haiz olmak,
b) En az üç cerrahi uzmanlık dalı olmak üzere altı klinik uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak,
c) Yoğun bakım ve gözlem yatakları hariç en az yirmi beş hasta yatağı olmak,
ç) Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, yoğun bakım üniteleri ile radyoloji, biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulundurmak,
d) Acil ünitesi bulundurmak.
Özel hastane kadroları ve kadro devri
MADDE 6 - (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.3) Özel hastane kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve yatırım listesinde ilan edilir.
Özel hastaneler belirlenen kadrolarından en az yarısı sayısında klinisyen uzman ile açılabilir ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki yıl içinde kadrolarını tamamlayabilirler. Klinisyen uzman sayısı dördün altına düşen hastanelerin faaliyeti iki yıla kadar süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda uzman hekim eksikliğini gideremeyen özel hastanenin ruhsatı iptal edilir.
Özel hastaneler hekim kadrolarını o il sınırları içinde başka bir özel hastane veya tıp merkezine devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilirler. Özel hastanenin yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünün %10’una kadar ek kadro devralmasına izin verilir. Kadro devri iş ve işlemleri müdürlüklerce Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir. (Değişik 4.fıkra - R.G.: 14.1.2011 - 27815 / m.1) Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi, Bakanlığın planlamaları çerçevesinde Planlasma ve İstihdam Komisyonunca değerlendirilir ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir.
Özel Dal Hastaneleri
Özel dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde tam gün kadrolu en az üç uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, gelişmiş teknolojik donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler ve laboratuvarlar ile acil ünitesi ve radyoloji laboratuvarı bulunan ve tam gün faaliyet gösteren en az on yatak kapasitesi olan özel hastanelerdir. Madde 7- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.4) Özel dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde kadrolu en az iki uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, gelişmiş teknolojik donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler ve laboratuvarlar ile acil ünitesi ve radyoloji laboratuvarı bulunan ve tam gün faaliyet gösteren en az on yatak kapasitesi olan özel hastanelerdir.
Özel dal hastanelerinin faaliyet göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gereklerine göre 6 ncı maddedeki esaslar gözönüne alınmak suretiyle (A), (B) ve (C) grubu olarak gruplandırılma kriterleri, bunların acil ünitelerinin taşıması gereken asgari standartlar ve gruplarına göre bulunması gereken laboratuvarlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe EK olarak yayımlanır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.4) Özel dal hastanelerinin faaliyet göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gereklerine göre, 6 ncı maddeki esaslar gözönüne alınmak suretiyle (A-1), (A-2) ve (A-3) grubu olarak gruplandırılma kriterleri Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile; bunların acil ünitelerinin taşıması gereken asgari standartlar ve gruplarına göre bulunması gereken laboratuvarlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe ek olarak yayımlanır.
Dal Hastaneleri
Madde 7- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.5) Dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde kadrolu en az iki uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler, laboratuvar ile acil ünitesi bulunan veya uzmanlık dallarının gerektirdiği bu laboratuvar hizmetlerini satın alan ve tam gün faaliyet gösteren en az on hasta yatağı bulunan özel hastanelerdir.
Bu Yönetmelik ile belirlenmeyen dal hastanelerinin acil ünitelerinin taşıması gereken asgari standartlar ve laboratuvar hizmetleri Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve Bakanlıkça ayrıca yayımlanır.
Dal Hastaneleri
Madde 7- (Değişik - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.2) Dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet veren özel hastanelerdir. Dal hastanelerinin, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti vermeleri ve aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur:
a) Hastanenin ana faaliyeti ile ilgili uzmanlık dalında kadrolu en az dört uzman tabip çalıştırmak,
b) Hastanenin ana faaliyeti ile ilgili varsa diğer uzmanlık dallarında kadrolu en az bir uzman tabip çalıştırmak,
c) Yoğun bakım var ise bunlar ve gözlem yatakları haricinde, en az yirmi beş hasta yatağı olmak,
ç) Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikleri, üniteleri ve laboratuvarı bünyesinde bulundurmak,
d) Acil ünitesi bulundurmak.
Bu Yönetmelikle standartları belirlenmeyen dal hastanelerinin acil üniteleri ile olması gerekiyor ise yoğun bakım üniteleri, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin taşıması gereken asgari standartlar Bakanlıkça tebliğ ile düzenlenir. Madde 7 - (...) (Madde 7, 23.7.2010 tarih ve 27708 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 18. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Sınıflandırma
Madde 7/A- (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.6) Özel hastaneler, faaliyet gösterdiği veya göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gerektirdiği asgari standartlar ile tıbbi hizmet kalitesine etken diğer hususlar dikkate alınarak belirlenecek esaslar ve puanlama kriterleri çerçevesinde sınıflandırılır.
Sınıflandırma esasları, puanlama kriterleri ve diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Madde 7/A- (...) (Madde 7/A, 15.2.2008 tarih ve 26788 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 11. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


İKİNCİ KISIM
Kuruluş ve Bina Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM
Yer Seçimi, Ön İzin ve Bina Durumu
Yer Seçimi
Madde 8- Özel hastaneler; imar ile ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olan, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak, ulaşım şartları özel olarak incelenmiş ve bu durum İl Trafik Komisyonu raporu ile belgelenmiş olup 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen asgari genişlikte olan, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğine göre yeterli otopark yeri ayırılan ve fen, sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun ve yeterli yeşil alana sahip bulunan alanlarda kurulabilir.
Madde 8- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.8) Özel hastaneler;
a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğu valilik tarafında yetkilendirilmiş ilgili merci raporu ile tespit edilen,
b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğu İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunan,
alanlarda kurulur.
Madde 8- (Değişik - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.3) Özel hastane binasının bulunduğu alan ile ilgili olarak aşağıdakilerin bulunması gerekir:
a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş olması,
b) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,
c) Hastane binası için yeterli yeşil alan ayrıldığının ilgili belediye tarafından yazılı olarak belgelenmesi,
ç) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi,
d) Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaralı sağlık yapıları başlıklı kısmında belirtilen ölçüden az olmamak kaydıyla; ilgili mahalli idarenin sağlık kurum ve kuruluşları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeliği'ndeki ölçüye uygun şekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrılmış olması.


Ön İzin
Madde 9- Ön izin için; hastane yerleşiminin projesini hazırlayan mimar; özel hastane belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye, şayet, mücavir alan dışında ise Valilik tarafından onaylanmış 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı; 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve mühendislik hizmetlerini gösterir projeler ile birlikte müdürlük kanalıyla Bakanlığa başvurulur.
İmar ile ilgili mevzuata uygun olarak, birinci fıkrada belirtilen yetkili mercilerce projeler onaylandıktan sonra, özel hastane yapılacak yerin 8 inci maddedeki şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde, Bakanlıkça ön izin verilir.
Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde zorunlu bir değişikliğin meydana gelmesi halinde ve ruhsat yenileme, yeniden ruhsat, tadilat ve ilave ruhsat taleplerinde de bu hüküm uygulanır. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.5) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi, ruhsat yenileme, yeniden ruhsat, tadilat ve ilave ruhsat taleplerinde ve ruhsatlı hastanelere ilave bina inşa edilmesi halinde de bu hüküm uygulanır. Başka amaçla inşa edilmiş binaların özel hastane binasına dönüştürülmesi halinde, dönüştürme ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan ön izin alınması zorunludur.
(Ek fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.5) Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usulsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.
Madde 9- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.8) Açılmak istenilen özel hastanenin sahibi tarafından, ön izin için;
a) 8 inci maddede belirtilen şartları taşıdığına dair yetkili merciiden alınmış raporlar,
b) Hastane yerleşimini gösteren, mimar tarafından hazırlanan ve imzalanan tam takım mimari proje içinde;
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planının,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlarının,
3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi 50 ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca önem arzeden; rampalı giriş, bodrum ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detaylarının ve tüm cephelerin yer aldığı,
mimari projeler,
c) Hastane mimari projesinin, uygulanacak alan ve imar mevzuatına uygun olduğunu belirtir ilgili belediyece onaylanmış belge,
incelenmek üzere Müdürlük aracılığı ile Bakanlığa gönderilir.
Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda bu maddenin (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, imar mevzuatına uygun şekilde üç takım olarak hazırlanır ve hastane binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında ise valilik tarafından onaylanarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından, bu maddede belirtilen şartların yerine getirildiğinin tesbit edilmesi halinde ön izin belgesi düzenlenir.
Ayrıca;
a) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda,
b) Bakanlık tarafından ön izin verilmemiş ruhsatlı hastanelerin yeniden ruhsatlandırma talebinde bulunulması halinde,
c) Hastane ruhsatı verilen binalardaki Yönetmeliğe uygun olmayacak şekilde avan projelerde bir değişiklik meydana getirecek tadilat işlerine başlanılmadan önce,
d) Başka amaçla inşa edilmiş binaların özel hastane binasına dönüştürülmesinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,
bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.
Ancak, hastane ruhsatı verilen binalarda taşıt giriş-çıkışları değişmeyecek şekilde ilave bina inşa edilmesinde de 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları taşıdığına dair yetkili merciiden alınmış raporlar ile bu maddeye göre ön izin alınması zorunludur.
Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usulsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.
Madde 9- (Değişik - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.4) Hastane açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır. Ön izin için, aşağıdaki belgeler ile tam takım mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir:
a) Hastane binasının bulunduğu alanın, 8 inci maddede belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,
b) Hastane yerleşimi ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre ayrılmış otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje içinde ayrıca aşağıdakiler yer alır;
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca önem arzeden; rampalı giriş, bodrum ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detayları ve tüm cepheler.
Birinci fıkranın (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanlıkça uygun görülür ise, başvuru sahibi tarafından imar mevzuatına uygun şekilde üç takım olarak hazırlanır. Üç takım olarak hazırlanan mimari projeler, özel hastane binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında ise valilik tarafından onaylanarak Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir.
Ön izin başvurusu, bu maddede sayılan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeliğe uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin başvuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
Ayrıca;
a) Başka amaçla inşa edilmiş binaların, hastane binasına dönüştürülmesi halinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,
b) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında, bu projede bir değişiklik yapılması durumunda,
c) Bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış hastane binasında, ön izne esas mimari projeyi de etkileyecek değişikliğe sebep olan tadilat işlerine başlanılmadan önce,
ç) Ruhsatlandırılmış hastane binasına, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak şartıyla, ilave bina yapılmak istenmesi halinde
ön izin alınması zorunludur.
Hastane ruhsatı verilen binalarda taşıt giriş-çıkışları değişmeyecek şekilde ilave bina inşa edilmesinde ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartları taşıdığına dair yetkili merciden alınmış raporların olması gerekir.


Bina Durumu
Madde 10- Özel hastanelerin, imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip yapı kullanma izni belgesi almış olan binalarda kurulması zorunludur.
Başka amaçla yapılmış olan yapılar, sonradan özel hastane binasına dönüştürülemez ve özel hastane olarak kullanılamaz. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.6) Başka amaçla yapılmış olan yapılar, 8 inci maddedeki şartları taşıması ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan ön izin alınması kaydıyla, özel hastane binasına dönüştürülebilir.
Özel hastanenin tıbbi hizmet birimleri, tıbbi hizmetleri engelleyecek tarzda ve hastane binasının veya bina kompleksinin uzağında tesis edilemez.
Özel hastaneler müstakil binalarda kurulur. Özel hastane binasında hasta ve hasta sahiplerine hizmet sunan hastane birim ve müştemilatı dışında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve binanın bir kısmı, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz ve devredilemez. (Değişik 2. cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.6) Özel hastane binasında hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet sunan hastane birim ve müştemilatı dışında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve binanın bir kısmı, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz ve devredilemez. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 3.3.2004 - 25391 / m.1) Özel hastaneler hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunmadığı müstakil giriş ve/veya girişleri olan binalarda kurulur. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.
Ancak, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satınalınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. (Değişik 1. cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.6) Ancak, hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satınalınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bunlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.
Madde 10- (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.2) Özel Hastanelerin;
a) Özel Hastane projesi ile Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,
b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına dönüştürülen ve bu hali ile yapı kullanma izin belgesi alan binalarda,
c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde belirtilen diğer şartları taşıyan fakat, yapı kullanma izin belgesi olmamakla birlikte mahalli belediyeden, "binanın bulunduğu arsanın 1/5000 ölçekli nazım planında sağlık alanına alındığı, 1/1000 ölçekli plan onaylandığında da hastane için yapı kullanma izin belgesi verileceği" yönünde yazılı belge alınan binalarda,
kurulması zorunludur.
Özel hastanenin tıbbi hizmet birimleri; tıbbi hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.
Özel Hastaneler, hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunmadığı müstakil giriş ve/veya girişleri olan binalarda faaliyet gösterebilir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.
Ancak, hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çicekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.
Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında olan ve yalnızca çocuk yaş grubuna yönelik hizmet veren özel dal hastanelerinde, yukarıdaki fıkralara uygun olmak şartıyla; 31 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine, sedye geçişini engellememek kaydıyla ikinci fıkrasında belirtilen koridor genişliğine ve üçüncü fıkrasındaki iki asansör bulunması şartına uyulmak zorunda değildir.
Madde 10- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.9) Özel hastaneler;
a) Özel Hastane projesi ile Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,
b) 8 inci maddedeki çevre şartlarını taşımakla birlikte binanın kurulduğu yer imar planında; 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde belirtilen merkezi iş alanı kapsamında yer aldığına dair ilgili belediyeden belge ibraz edilen ve bu belgeye dayanılarak Bakanlıkça ön izin verilen ve ayrıca ilgili belediyeden, bu bina için yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,
c) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına dönüştürülen ve bu hali ile hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,
kurulur.
Ancak; Bakanlıktan ön izin alarak ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat almış olmakla birlikte imar çalışmaları tamamlanmadığından dolayı yapı kullanma izin belgesi bulunmayan hastaneler, belediye tarafından imar planları onaylandığında özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi verileceği yönünde yazılı belge ibraz etmeleri şartıyla bu binalarda faaliyetlerine devam edebilirler. Bu hastaneler; imar planları onaylandığında yapı kullanma izin belgesini ibraz etmek zorundadır.
İmar mevzuatına uygun olarak imar planında yer alması kaydıyla; aynı sahiplikte ve aynı isim altında ruhsatlandırılacak olan, sınırları belirli, bütünlük arz eden bir alan içinde birbiriyle fizik olarak bağlantısı olan veya bağımsız bina komplekslerinin oluşturduğu dal hastanesi ve/veya genel hastane binalarından oluşan hastane kompleksinde; laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, acil hizmetleri, ameliyathaneler, yoğun bakım ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri diğer tıbbi hizmetler ortak hizmet verecek şekilde planlanabilir. İdari birimler, morg, depo ve benzeri destek birimler ile otopark, kreş, kafeterya, lokanta, otel, rehabilitasyon merkezi, banka, PTT, konferans salonu, ibadethane, spor ve eğitim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak şekilde ve mimari açıdan yapı kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen sınırlar içerisinde farklı binalarda hizmet verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenliğini, sıhhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yapılaşma veya hizmet sunumu yapılamaz.
Özel hastanenin tıbbi hizmet birimleri; tıbbi hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.
Özel Hastaneler, hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve salık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunmadığı müstakil giriş ve/veya girişleri olan binalarda faaliyet gösterebilir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.
Hastane, personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çicekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.
Madde 10- (Değişik - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.5) Özel hastaneler;
a) Özel hastane projesi ile Bakanlıktan, 9 uncu maddeye göre ön izin almak suretiyle imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, hastane veya özel sağlık tesisi yapı kullanma izni belgesi almış olan binalarda,
b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına dönüştürülen, tadilat bittikten sonra hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izni belgesi almış olan binalarda kurulur.
İmar mevzuatına uygun olarak imar planında yer alması kaydıyla; aynı sahiplikte ve aynı isim altında ruhsatlandırılacak olan, sınırları belirli, bütünlük arz eden bir alan içinde birbiriyle fizik olarak bağlantısı olan veya bağımsız bina komplekslerinin oluşturduğu dal hastanesi ve/veya genel hastane binalarından oluşan hastane kompleksi kurulabilir. Bu durumda, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, acil hizmetleri, ameliyathaneler, yoğun bakım ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri diğer tıbbi hizmetler ortak hizmet verecek şekilde planlanabilir. İdari birimler, morg, depo ve benzeri destek birimler ile otopark, kreş, kafeterya, lokanta, otel, rehabilitasyon merkezi, banka, PTT, konferans salonu, ibadethane, spor ve eğitim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak şekilde ve mimari açıdan yapı kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen sınırlar içerisinde farklı binalarda hizmet verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenliğini, sıhhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yapılaşma veya hizmet sunumu yapılamaz.
Özel hastanenin tıbbi hizmet birimleri; tıbbi hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.
Özel Hastaneler, müstakil binada faaliyet gösterir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.
Hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çicekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.


İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hastaneler Teknik Komisyonu
Komisyonun Teşkili
Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları, gruplandırılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu oluşturulur.
Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir.
Komisyon, Genel Müdürün başkanlığında; (Değişik ilk satır - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.3) Komisyon, Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;
a) Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin klinik şeflerinden olmak üzere, cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon dallarından birer kişi; a) (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.3) Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden klinik şefi veya şef yardımcısı veyahut başasistan olmak üzere, cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reaminasyon dallarından birer kişi; a) (Değişik - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.1) Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya devlet hastanelerinden olmak üzere genel cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanlık dallarından birer tabip,
b) Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci,
c) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci,
d) Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından bir mimar, d) (Değişik - R.G.: 14.1.2004 - 25346 / m.2) Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından bir mimar veya bir inşaat mühendisi, d) (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.10) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından bir mimar, d) (Değişik - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.4) Bakanlık tarafından belirlenecek bir mimar.
e) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,
f) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci,
olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.
Özel dal hastanesi ile ilgili işlem yapılan hallerde, özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır. Bu üye ile (a) ve (f) bendlerinde belirtilen üyeler Bakanlıkça seçilir ve ayrıca birer yedek üye belirlenir. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.10)(Değişik 1.cümle - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.4) "Özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır." Bu üye ile (a) ve (f) bentlerinde belirtilen üyeler ve ayrıca ihtiyaca göre birden fazla yedek üye Bakanlıkça belirlenir.
Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Seçilmiş üyelerden kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın üç defa üst üste toplantılara katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine Bakanlıkça aynı nitelikleri taşıyan yeni bir üye seçilir. (Değişik 5. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.10) Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yapar. Üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir.
Komisyonun Çalışma Usulü
Madde 12- Komisyon; ihtiyaca ve Bakanlığın daveti üzerine Başkan tarafından önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır. Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. (Değişik 2. cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.7) Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
Komisyon, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.
Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
Komisyon, gerektiğinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, asıl veya yedek üyelerden alt komisyonlar oluşturabilir.
(Değişik 5.fıkra - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.5) Komisyon tarafından yerinde incelenmesi uygun görülen hastanelerde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Bakanlıkça yerinde inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, Genel Müdürlük yetkilisi başkanlığında;
a) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen komisyon üyeleri veya aynı niteliği haiz Genel Müdürlükçe belirlenecek birer uzman hekim,
b) Bir mimar,
c) Genel Müdürlük ilgili personelleri,
ç) Gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden bir temsilciden,
oluşur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler, Başvurunun İncelenmesi ve Ruhsatlandırma
Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler
Madde 13- Özel hastaneler, Bakanlığın izni ile açılır ve ruhsatlandırılır. Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmeliğe göre hangi tür özel hastane açacaklarını da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe başvururlar.
Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,
b) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler,
c) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,
d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,
e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin noter tasdikli bir örneği,e) (Değişik - R.G.: 17.10.2008 - 27027 / m.1) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin örneği, vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin örneği,


f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,
g) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,
h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği,h) (Değişik - R.G.: 17.10.2008 - 27027 / m.1) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin örneği,


ı) Mesul müdür ile ilgili olarak;
1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,
2) İki yılı kamuya ait hastanelerde olmak üzere en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belgeler, 2) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.8) Türkiye'de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgeler,
3) Resmi veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,
4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,
5) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,
6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
7) Adli sicil kaydı,
8) Tabip odası kayıt belgesi,
ı) (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.4) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili ayrı ayrı olmak üzere;
1) (Değişik - R.G.: 17.10.2008 - 27027 / m.1) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmeleri,
2) Türkiye'de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,
3) Resmi veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,
4) (Değişik - R.G.: 17.10.2008 - 27027 / m.1) T.C. Kimlik Numarası,
5) Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,
6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
7) (Değişik - R.G.: 17.10.2008 - 27027 / m.1) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı,
8) Tabip odası kayıt belgesi,


j) 42 nci madde uyarınca hazırlanmış olan üç nüsha iç hizmet yönergesi, j) (...) (Madde 13 ün 2. fıkrasının (j) bendi, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 11. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
k) Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,
l) EK-3'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden liste ve bunlarla yapılmış olan sözleşmelerin aslı veya noter tasdikli örneği, l) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.8) Başvuru dosyasının Komisyonun incelemesine sunulması aşamasında ibraz edilmek üzere; EK-3'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden Müdürlükçe onaylanmış liste ve uzman tabip ve tabiplerle yapılmış olan sözleşmelerin aslı veya noter tasdikli örneği, l) (...) (Madde 13 ün 2. fıkrasının (l) bendi, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 11. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
m) EK-4'e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,
n) EK-5'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi.
Başvurunun Müdürlükçe İncelenmesi
13 üncü maddeye göre yapılan başvuru, müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve noksanlıklar var ise, özel hastane açma talebinde bulunanlara bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise, başvuru dosyası valilik yazısı ekinde Bakanlığa gönderilir. Madde 14- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.12) 13 üncü maddeye göre yapılan başvuru, müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar varsa, özel hastane açma talebinde bulunanlara yedi iş günü içerisinde bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yoksa, başvuru dosyası valilik yazısı ekinde onbeş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.
Aşağıdaki belgeler de Bakanlığa gönderilen evraka eklenir:
a) İl Sağlık Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbi ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbi donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,
b) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu,
c) Müdürlük ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce EK-9'a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.
Ruhsatlandırma
Madde 15- Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafından 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasının uygun bulunması halinde, özel hastaneye Bakanlık tarafından özel hastane ruhsatnamesi düzenlenir. Ruhsatlandırılması uygun görülmeyen dosyalar, eksiklikleri giderilmek üzere müdürlüğe iade edilir.
Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten başlayarak altı ay içinde hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanelerin ruhsatının hükmü kalmaz ve ruhsatname Bakanlıkça geri alınır.
(Ek fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.9) Özel hastanelerin ruhsatlandırılma işlemleri, özel hastanenin fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
(Ek fıkra - R.G.: 3.3.2004 - 25391 / m.2) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış Özel hastanelerin branş ilaveleri işlemleri Valilik tarafından yapılarak ruhsata işlenmek üzere Bakanlığa bildirilir.
Madde 15- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.13) Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafından 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması halinde, Komisyon hastaneyi yerinde inceler ve hastanenin uygunluğuna karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanlığa sunar. Bu inceleme sonucuna göre Bakanlıkça özel hastaneye ruhsatname düzenlenir.
Genel Müdürlükçe ve Komisyon tarafından dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu eksiklik bulunması halinde eksikliğin giderilmesi valilik aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. Komisyon tarafından yerinde inceleme sonucunda hastanede ruhsata esas olabilecek eksiklikler veya uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, düzenlenen inceleme raporundaki durum valilik aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. Komisyon raporuna karşı başvuru sahibi tarafından raporun tebliğinden itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz halinde Bakanlıkça, Komisyon raporundaki hususlar da dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve karar verilir.
Özel hastanelerin ruhsatlandırma işlemleri, özel hastanenin fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Komisyonun yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek rapora itiraz olması halinde otuz günlük süre, yazılı itirazın Bakanlığa tebliği tarihinden itibaren başlar.
Özel hastane ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren, EK-1'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya mesleki diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi ve personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri tamamlanarak müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından gerekli personeli tamamlandığı tespit edilen özel hastaneler, bu belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.(Değişik dördüncü fıkra - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.2) Özel hastaneye ruhsat verilmesinden sonra EK-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kısmi zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından, konsültan hizmet verilecek dallarda çalışacak tabipler dışındaki diğer personelini tamamladığı tespit edilen özel hastaneler, en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.


Bütün bu işlem ve işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıkça, EK-7'de örneği gösterilen Faaliyet İzin Belgesi yedi iş günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul ve tedavisine başlar.
Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanenin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir.
Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış özel hastanelerin uzmanlık dal ilave işlemleri valilik tarafından yapılarak faaliyet izin belgesine işlenmek üzere Bakanlığa bildirilir. (...) (Madde 15 in 7. fıkrası, 15.2.2008 tarih ve 26788 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 11. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Standartları
Mesul Müdür
Özel hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür. Özel dal hastanelerinin mesul müdürlerinin, hastanenin ana faaliyet alanı ile ilgili uzmanlık dalından bir uzman tabip olması şarttır. Madde 16- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.14) Özel hastanelerin tıbbi, idari ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür.
Özel hastanenin Bakanlık ve müdürlük ile ilgili bulunan bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede muhatap, mesul müdürdür.
Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:
a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye'de sanatını yapmaya mezun olmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) İki yılı kamuya ait hastanelerde olmak üzere en az beş yıl Türkiye'de tabip olarak çalışmış olmak, c) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.10) En az beş yıl Türkiye'de tabip olarak çalışmış olmak, c) (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.5) Türkiye'de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,
d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapse mahkum veya 21/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39 uncu maddeleri uyarınca mesul müdürlükten yasaklı olmamak,
e) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak.
Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar.
(Ek fıkra - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.3) Mesul müdür, görev yaptığı hastanenin dışında muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışamaz.
Mesul Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 17- Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,a) (Değişik - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.4) Özel hastanenin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,


b) Gerektiğinde, ruhsatlandırma ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,
c) Özel hastanenin ruhsatlandırılmasından sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup ve tür değişikliklerini müdürlüğe bildirmek,
d) Özel hastane adına belge onaylamak,
e) Bakanlık ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yazışmaları yürütmek,
f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlarını korumak ve geliştirmek,
g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılması gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi ve genetik hastalıklar tanı merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,
h) Özel hastanenin tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak,
ı) Özel hastanenin denetim defterini muhafaza etmek,
i) Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hale getirmek,
j) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken bütün tedbirleri almak,
k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esasına göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak işlemesini takip ve kontrol etmek,
l) Özel hastanenin türüne, yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi, idari, mali ve teknik destek birimleri arasında koordineli ve uyumlu çalışmayı temin etmek,
m) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine aynı şartları taşıyan bir tabip bırakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydıyla derhal ilgili müdürlüğe bilgi vermek ve izin süresi hiçbir şekilde bir yıl içerisinde toplam üç ayı geçmemek şartıyla iznin bir haftadan fazla sürdüğü hallerde müdürlükten izin almak,m) (Değişik - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.4) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine mesul müdür yardımcısını bırakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydıyla derhal ilgili müdürlüğe bilgi vermek ve izin süresi hiçbir şekilde bir yıl içerisinde toplam üç ayı geçmemek şartıyla iznin bir haftadan fazla sürdüğü hallerde müdürlükten izin almak,


n) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca bildirimi zorunlu olan hastalıklar ile adli vakaları müdürlüğe ve gerekli diğer mercilere bildirmek,
o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin HIV ve hepatit testleri başta olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,
ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hastane enfeksiyonlarından korunma için gereken bütün tedbirleri almak,
p) Hastaların tedavileri için dışarıdan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek,
r) Sağlık ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanlıkça belirlenen diğer görevleri yapmak.
Mesul Müdürün Değişmesi
Madde 18- Mesul müdürün görevden alınması, istifası, mesul müdürlük şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafından, en geç bir ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yeni bir mesul müdür görevlendirilecek gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilmek üzere müdürlüğe verilir. Yeni mesul müdür adına Bakanlıkça mesul müdürlük belgesi düzenlenir.
Mesul müdürün değişmesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak yürütmek üzere, 16 ncı maddede öngörülen şartları taşıyan bir vekil tabip görevlendirilerek müdürlüğe bilgi verilir. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.6) Mesul müdürün değişmesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yardımcısı vekaleten yürütür ve bu durum Müdürlüğe bildirilir.
Mesul Müdür Yardımcısı
Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yardımcısı olarak Bakanlığa bildirilir. Özel dal hastanelerinin mesul müdür yardımcısının, hastanenin ana faaliyet alanı ile ilgili uzmanlık dalından bir uzman tabip olması şarttır. Madde 18/A- (Ek - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.7) (Değişik 1. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.15) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yardımcısı olarak Bakanlığa bildirilir. Hastane sahibince birden fazla mesul müdür yardımcısı belirlenerek Bakanlığa bildirilebilir.
Mesul müdür yardımcısı;
a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumda, geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanlık ve müdürlük nezdinde hastanenin iş ve işlemlerini yürütür.
b) Reçete onayı, istirahat raporu onayı gibi poliklinik hastaları ile ilgili işlemlerde mesul müdüre yardımcı olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu durumda, mesul müdür tarafından yazılı olarak, hangi işlemleri yürüteceğine dair yetki devredilmesi gerekir.
c) Mesul müdür yardımcısının bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerine göre yürüttüğü iş ve işlemlerinden dolayı Bakanlığa karşı mesul müdür sorumludur.
Diğer Personel
Madde 19- Özel hastanelerde çalıştırılması gereken diğer personelin asgari sayıları ve nitelikleri, EK-3'de gösterilmiştir. Madde 19- (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.11) Özel hastaneler, ruhsatlarında kayıtlı olan kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları ile nitelikleri EK-3'te belirtilen personeli ve klinik uzmanlarını, kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. Ancak, laboratuvarlarda çalışan uzmanların kadrolu uzman tabip olarak çalıştırılması zorunlu değildir. Madde 19- (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.8) Özel hastaneler, ruhsatlarında kayıtlı olan kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları ile nitelikleri EK-3'te belirtilen personeli, klinik uzmanlarını ve laboratuvarlarda çalışan uzmanları kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. Madde 19- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.16) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları ve nitelikleri EK-1' de belirtilen personeli, klinik uzmanlarını ve laboratuarlarda çalışan uzmanları kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. İş akitlerinde aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu personelin özel hastanede tam gün çalışıyor olmaları normal çalışma saatleri dışında muayenehane veya başka bir özel sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest icra etmelerine engel teşkil etmez. (Değişik 2. cümle - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.6) Özel hastanede çalışan tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip etmelerini, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teminen, çalışma sürelerini de belirtmek kaydıyla en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda çalışabilirler.
MADDE 19 - (Değişik - R.G.: 23.7.2008 - 26945 / m.1) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları ve nitelikleri EK-1’de belirtilen personeli, klinik ve laboratuvar uzmanlarını kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. Tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip edebilmeleri, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda; yan dallarda uzman olan tabipler ise en fazla üç sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilirler.
Ruhsata esas olmamak kaydıyla tabip harici sağlık çalışanı, en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilir.
MADDE 19 - (Değişik - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.5) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarındaki tabipler ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları EK-1’de belirtilen personeli çalıştırmak zorundadır.
Tabipler, özel hastanede aşağıdaki şekilde çalışabilirler:
a) Kadrolu çalışma: Tabip veya uzman tabibin, bir özel hastanede iş sözleşmesiyle çalışmasıdır. Sözleşmede, tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı olarak çalışabileceğinin açıkça yazılması gerekir.
b) Kısmi zamanlı çalışma: Bir hastane veya tıp merkezinde kadrolu çalışan tabip ve uzman tabibin, günlük çalışma saatleri açıkça belirli olmak kaydıyla fizik mekanları yeterli olan özel sağlık kurum/kuruluşlarında sözleşmeye bağlı çalışmasıdır. Kısmi zamanlı çalışma, en fazla iki özel hastane ve/veya tıp merkezinde yapılabilir. Muayenehanede çalışılacak ise, muayenehanenin yanında başka bir özel hastane veya tıp merkezinde çalışılabilir.
c) Konsültan olarak çalışma: Bu çalışma şeklindeki konsültasyon, özel hastaneye teşhis ve/veya tedavi amacıyla başvuran bir hastanın sağlık durumu için, tedavisini üstlenen tabip veya hastanın talebi üzerine aynı veya farklı uzmanlık dallarındaki tabip/tabiplerden tıbbî görüş, destekleyici, tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması veyahut cerrahi müdahale yapılmasıdır. Bu şekildeki çalışma, bir hastanın sağlık durumuyla ilgili arızi hallere yönelik çalışma olup, hastanede sürekli çalışmayı ifade etmez. Bir uzman tabibin konsültan olarak çalışabilmesi için, konsültasyon hizmetini vereceği hastaneyle sözleşme yapması gerekir. Bu şekilde çalışan tabiplerin sözleşmeleri ve verdikleri hizmetlerle ilgili bilgiler, mesul müdür tarafından her ayın sonunda müdürlüğe bildirilir. Her hastane için ayrı olmak üzere, konsültan tabiplerin ad ve soyadları ve uzmanlık dalları ile ilgili listeler aylık olarak Bakanlığa gönderilir.
Sağlık durumu aciliyet arzeden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için o ildeki özel sağlık kurum/kuruluşlarında konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda uzman tabip bulunmadığı hallerde özel hastane tarafından, hastanenin bulunduğu ilçede veya büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan uzman tabip, konsültan tabip olarak davet edilebilir. Bu uygulama sonrası mesul müdür tarafından en geç bir iş günü içinde sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.
Bir tabibin hastanede hangi şekilde çalıştığı, personel çalışma belgesine açıkça yazılır. Hastanede kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan tabip veya uzman tabip işinden ayrılır ise bu ayrılış, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi geçersiz sayılır. Ayrılan tabip veya uzman tabibin yerine tabip veya uzman tabip başlatılır ise, başlatılan tabip için mesul müdür tarafından düzenlenen EK-12’deki personel çalışma belgesi, müdürlükçe en geç beş iş günü içinde onaylanır. Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır.
Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bir özel hastanede tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, altmış gün içinde kısmi zamanlı çalışılan dal için uzman tabip bulunamaz ise, bu dal faaliyet izin belgesinden çıkarılır.
Özel hastanedeki tabip harici sağlık çalışanı, görevlerini aksatmamak ve mesul müdürce yazılı olarak uygun görülmek şartıyla en fazla bir özel sağlık kurum ve/veya kuruluşunda daha çalışabilir.
Elektronik kayıt sistemlerine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.
MADDE 19 - (Değişik - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.6) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile diğer sağlık personeli özel hastane kadrosunda, sözleşme ile çalışır.
Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir ve bu personel için mesul müdür tarafından EK - 12’deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Personel Çalışma Belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır. Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hizmet ve Fiziki Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM
Özel Hastanenin Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri
Hasta Odaları
Madde 20- Hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmaları şarttır.
Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenir.
Birden fazla hasta yatağı bulunan odaların, hasta yatağı başına düşen asgari alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere raylı sistemle bölünebilir olmaları gerekir. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.9) İki hasta yatağı bulunan odaların, hasta yatağı başına düşen asgari alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir olmaları gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz.
Bodrum ile zemin katta ve doğrudan gün ışığı almayan bölümlerde hasta odası olamaz. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.12) Doğrudan gün ışığı almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve istirahatını olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odası olamaz.
(Ek fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.17) Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen her uzmanlık dalı için en az bir hasta yatağı ayrılır.
(Ek fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.17) Hasta odalarında her yatak için ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı bulunur.
Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı hasta odaları tesis edilir. (Değişik 5. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.17) Özürlü hastalar için, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan özel hastanelerde en az bir olmak kaydıyla ve ilave her otuz hasta yatağına bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun nitelikte özürlü hasta odası tesis edilir. Özürlü hasta odalarında bulunan ıslak hacimler özürlülerin kullanımına imkan verecek şekilde düzenlenir.
Hasta yatakları
MADDE 20/A - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.6) Hasta yatağı, hastaların yirmi dört saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına veya hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti verilen birimlere yerleştirilen yataklardır.
Yoğun bakım, prematüre ve yeni doğan ünitesindeki yataklar (kuvöz, açık bebek yatağı) ile yanık merkezi ve yanık odalarındaki yataklar, hasta yatak sayısına dahil edilir.
Ancak;
a) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler,
b) Doğum için kullanılan doğum masaları ve sancı odası yatakları,
c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastaların istirahatı için kullanılan sedye ve yataklar,
d) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar,
e) Ameliyat sonrası bakım (uyandırma) odası yatakları,
f) Kemoterapi, radyoterapi, girişimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon işlemleri ile diyaliz tedavisi gibi yirmi dört saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan günübirlik tedavi yatakları,
g) Hastanede nöbetçi personel için ayrılan yataklar,
h) Refakatçi yatakları
hasta yataklarına dahil değildir.
Hemşire İstasyonları
Madde 21- Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hakim bir konumda ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır.
Madde 21- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.18) Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hakim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemşire istasyonunda, her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sistemi bulunur.
Özel hastanelerde, yataklı hasta katlarında, kliniklerin özelliğine göre gereken donanıma sahip olan ve yatan hastaların muayene ve tedavilerinin yapıldığı servis muayene odası veya bölümü düzenlenebilir.


Hasta Başına Ayırılacak Alanlar
Madde 22- Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalarında hasta yatağı başına ayırılması gereken asgari alan ölçüleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare,
b) Birden çok yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare, b) (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.19) İki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare,
c) Çocuk hastalar için ayrılmış olan odalar, hasta başına en az altı metrekare,
d) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az oniki metrekare ve birden çok yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare, d) (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.19) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az oniki metrekare ve iki yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,
e) Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az oniki metrekare.
f) (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.13) Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az altı metrekare.
g) (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.19) Gözlem odasında gözlem yatağı başına en az altı metrekare,
Poliklinik Muayene Odası
Madde 23- Özel hastane ruhsatında kayıtlı her uzmanlık dalı için, yeterli sayıda muayene odası ayırılır. Poliklinik muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin ve ortopedi ve travmatoloji polikliniğinde, muayene odası ile bağlantılı bir alçı odasının bulunması gerekir. (Değişik 3. cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.14) Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. Madde 23- (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.10) Özel hastanelerde, ruhsatında kayıtlı her uzmanlık dalı için yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir.
Madde 23- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.20) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı her uzmanlık dalı için ayrı olmak üzere, yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur.(Değişik birinci fıkra - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.7) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dışındaki dallarda kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabiplere yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılabilir.
Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. Şayet kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri hastane bünyesinde diğer polikliniklerden ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise; üroloji polikliniğinden ayrı olarak sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmez.
Hasta muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabibin diploma ve var ise uzmanlık belgesinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ve mesul müdür tarafından düzenlenmiş EK-12'de örneği yer alan Personel Çalışma Belgesinin aslı, duvarda asılı olarak bulunur.(Değişik üçüncü fıkra - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.7) Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ile EK-12’deki personel çalışma belgesinin müdürlük onaylı sureti, duvarda asılı olarak bulunur.
Ameliyathane
Madde 24- Özel hastanelerde, cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyutma ve uyandırma üniteleri bulunur.
Ameliyathanelerin, aseptik ve septik müdahaleler için ayrı ayrı olması ve sterilizasyon şartlarını taşıması gerekir.
Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminlerinin, dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılmış olması şarttır.
Kardiyovasküler cerrahi ameliyathanelerinin cerrahi müdahale uygulanan alanının asgari kırkbeş metrekare ve tavan yüksekliğinin üç metre elli santimetre; diğer ameliyathanelerin cerrahi müdahale uygulanan alanının asgari otuz metrekare, tavan yüksekliğinin üç metre elli santimetre ve ameliyathane içerisinde bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.
Ameliyathanelerde yarı ve tam steril koridorlar oluşturulur ve kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma odaları bulunur.
Ameliyathanenin tam steril alanlarında dışa açılan pencere ve kapı bulunmaması ve bu alanın, hijyenik klima sistemi ile havalandırılması şarttır.
Sadece cerrahi dallar dışındaki uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde, ameliyathane bulunması zorunlu değildir.
Ameliyathane
Madde 24- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.21) Özel hastanelerde;
a) Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyandırma bölümü bulunur. Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz hastalıkları dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.
b) Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.
c) Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşır. Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaz.
d) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.
e) Ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az otuz metrekare, kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kırkbeş metre kare olur. Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir.
f) Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.
g) Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunur.
h) Ameliyathane alanının, hepa filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir.
ı) Dahili uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde ameliyathane bulunması zorunlu değildir. Bu şekilde açılan özel dal hastanelerinde, cerrahi uzmanlık dalı ilavesi, Yönetmelikte belirtilen ameliyathane ve yoğun bakım ile diğer şartların sağlanması durumunda yapılır.


Yoğun Bakım
Özel hastanelerde mevcut cerrahi ve dahili uzmanlık dallarının gereklerine uygun olarak, koroner, kardiyovasküler, yenidoğan, dahili ve cerrahi yoğun bakım üniteleri ile her yoğun bakım ünitesi için en az iki yatak bulunması gerekir. (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.15) Özel hastanelerde birisi cerrahi, birisi dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Ayrıca, mevcut diğer uzmanlık dallarının gereklerine uygun olarak kurulacak koroner yoğun bakım ünitesi için en az bir yatak, kardiyovasküler ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri için en az ikişer yatak bulunması gerekir. Madde 25- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.11) Yatak sayısı elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Ayrıca, mevcut diğer uzmanlık dallarının gereklerine uygun olarak kurulacak koroner yoğun bakım ünitesi için en az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri için en az ikişer yatak bulunması gerekir. Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir.
Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personelince hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulur.
Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin kullandığı hastane alanları ile doğrudan bağlantısı olamaz.
Hasta başı monitörizasyon ve tıbbi gaz sistemi bulunması ve zemin ve duvar kaplamalarının antibakteriyel olması şarttır.
Yoğun bakım üniteleri de ameliyathaneler gibi havalandırılırlar.
Yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayırılır.
(Ek fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.15) Yenidoğan yoğun bakım yatakları hariç olmak üzere, birinci fıkrada belirtilen yoğun bakım yatakları özel hastane kadro yatak sayısına dahil edilir.
Madde 25- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.22) Özel hastanelerde;
a) Yatak sayısı elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir.
b) Kardiyoloji uzmanlık dalı için koroner yoğun bakım ünitesi en az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalı için en az iki yatak bulunan kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en az iki küvöz bulunması gerekir.
c) Dal hastanelerinde ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun bakım üniteleri kurulur. Ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz dal hastanelerinde yoğun bakım bulunması zorunlu değildir.
d) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle irtibatlı olmaması gerekir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin ön geçiş alanları ortak olabilir.
e) Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinin, ameliyathane tam steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olması zorunludur.
f) Koroner yoğun bakım, diğer yoğun bakım ünitelerinden ayrı düzenlenebilir. Diğer yoğun bakımlar gibi tam steril alan olması gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir.
g) Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personeli tarafından hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulur. Yoğun bakım üniteleri içinde lavabo bulunur.
h) Yoğun bakım ünitelerinde, yatak aralarında gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir düzenleme yapılır. Hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbi gaz sistemi bulunur.
ı) Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanları ile doğrudan bağlantısı olmaması gerekir.
j) Yoğun bakım ünitesinin dışında ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılır. Koroner yoğun bakım haricinde, yoğun bakım ünitesinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunmaz.
k) Koroner yoğun bakım üniteleri hariç diğer yoğun bakımlar, ameliyathaneler de olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde havalandırılırlar ve zemin ile duvar kaplamalarının antibakteriyel olması şarttır.


Gözlem ünitesi
Madde 25/A- (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.23) Özel hastanelerde; ilgili dal uzmanının kısa süreli olarak hastayı gözlem altına alarak takip edebileceği, yatak başına en az altı metrekare alanı olan, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, içinde lavabosu ile hemşire istasyonu bulunan ve belirlenen asgari tıbbi malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu hasta gözlem ünitesi oluşturulabilir.
Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması gerekir. Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbi gaz sistemi bulunur.
Gözlem yatak sayısının, hastane toplam yatak sayısının %25 ini geçmemesi gerekir.
Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan genel veya dal hastanesinde, gözlem yatak sayısı en fazla beş olur. Yatak sayısı otuz ila 100 arasında olan genel veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla on yatak, yatak sayısı 100 ve üzerinde olan genel veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla onbeş yatak bulunabilir.
Acil Ünitesi
Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girişinden ayrı, kolay ulaşılabilir, ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkışına elverişli ve uygun eğimli sedye rampası bulunan bir girişinin olması gerekir.
Acil ünitesi; personel ve tıbbi cihaz donanımı, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulması sağlanacak şekilde yapılandırılır.
Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile müşahade odası, güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur.
Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası ile bağlantılı alçı odası ayrıca düzenlenir. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.16) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenir. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.24) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenir.
(Ek fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.24) Özel hastanelerde kompleks şekildeki yapılaşmalarda acil ünitesi, ortak hizmet verecek şekilde tek olarak planlanmış ise; ameliyathane, yoğun bakım ve radyoloji ünitesi ile fizik bağlantısının olması gerekir. Ayrıca hastane komplekslerinde acil ünitesinde ambulans girişi ve bu girişe yakın bir canlandırma odası düzenlenir.
(Ek fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.24) Dal hastanelerinde sadece ilgili dalların gerektirdiği acil hizmetini verecek şekilde ve donanımda acil ünitesi bulunur.
 
Eczane
Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur. Madde 27- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.17) Yatak sayısı elli ve altında olan özel hastaneler ile özel dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur. Ancak, artan her elli yatak için on metrekare ilave alana sahip bulunması gerekir.
Yatak sayısı elliye kadar olan özel hastanelerin eczanesinin, depo alanları hariç olmak üzere en az otuz metrekare ve artan her yüz yatak için on metrekare ilave alana sahip bulunması şarttır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.17) Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerce eczane açılmak istenmesi halinde bu eczanenin, depo alanları hariç olmak üzere en az yirmi metrekare olması şarttır.
MADDE 27 - (Değişik - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.7) Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur.”


Özel hastane eczaneleri, bodrum katı dışında bulunur ve uygun şartlarda havalandırılmaları ve aydınlatılmaları sağlanır.
Laboratuvarlar
Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarına göre belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az 100 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarının ve ayrıca, uzmanlık dallarının gerektirdiği diğer laboratuvarların bulunması zorunludur. Madde 28- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.18) Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarına göre belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az 100 mA gücünde röntgen cihazının ve ayrıca her hastanede en az bir adet seyyar röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarı ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uzmanlık dallarının gerektirdiği diğer laboratuvarların bulunması zorunludur.
Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu laboratuvarlar, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu hükümlerine göre ilgili uzmanlık dalında birer uzmanın sorumluluğunda Bakanlıkça ruhsatlandırılırlar.
Radyoloji laboratuvarları için 7/9/1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınması ve bunların, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılması zorunludur.
Madde 28- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.25) Özel hastaneler, bünyesinde 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen bulunması zorunlu laboratuvarları kurar veya bu hizmeti Bakanlıkça ruhsatlandırılmış ve 24 saat hizmet veren, aynı belediye sınırları içindeki laboratuvarlardan veyahut faaliyet izin belgesinde laboratuvar bulunan ve 24 saat hizmet verebilecek aynı belediye sınırları içindeki diğer hastanelerden satın alır.
Özel hastaneler, laboratuvar hizmeti satın alması durumunda numune alma odası ve personeli bulundurur ve hastayı hastane dışına numune almak için gönderemez veya alınan numunenin transferini veya sonucunu hasta veya yakını aracılığı ile isteyemez. Radyoloji hizmetinin satın alınması durumunda hastane bünyesinde bulunmayan görüntüleme hizmetleri için hasta transferi hastane tarafından yapılmak zorundadır.
Labratuvarlar;
a) Radyoloji laboratuvarı: Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunur ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarının kurulması veya hizmet satın alınması zorunludur.
b) Biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları: Genel hastanelerde biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması veya hizmet satın alınması zorunludur. Dal hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması veya hizmet satın alınması zorunludur.
c) Hematoloji ve genetik laboratuvarları: Özel hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği hematoloji veya genetik laboratuvarlarını, bağımsız olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı ile aynı alanda olacak şekilde kurabilir veya hizmet satın alabilir.
d) Patoloji laboratuvarı: Özel hastaneler hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji laboratuvarını kurabilir veya hizmet satın alabilir. Bu laboratuvar yapılan işin gereği, tıbbi donanım ve diğer malzemelerin yeteri kadar bulunduğu, havalandırması uygun, diğer laboratuvarlardan bağımsız mekanlarda olur.
Özel hastane bünyesinde bulunan laboratuvarlar, hastane adına düzenlenen faaliyet izin belgesinde yer alır ve ayrıca ruhsat düzenlenmez ve laboratuvar hizmetleri, mevzuatına uygun olarak ilgili laboratuvar uzmanının sorumluluğunda yürütülür.
Tıpta tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarını yürüten laboratuvar ve birimler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre özel hastane adına düzenlenen faaliyet izin belgesine ilave edilir.
Dal hastanelerinde, ilgili uzmanlık dalının veya dallarının gerektirdiği görüntüleme laboratuvarı ve diğer laboratuvarları kurar veya hizmet satın alır. Ayrıca, dal hastanesinde ilgili uzmanlık dalının veya dallarının gerektirdiği özelliklere sahip röntgen cihazı bulundurulur.
Özel hastaneler, tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan diğer görüntüleme hizmet birimlerini kurabilir. Bu kurulacak birimler de faaliyet izin belgesine eklenir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca özel hastanelerin bünyesinde, hastanenin faaliyeti ile ilgili laboratuarların kurulması zorunludur. Madde 28- (Değişik - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.7)(Değişik 1.fıkra - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.8) Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunur. Bakanlıkça hastanelerin bulunduğu il için tahsis edilen laboratuvar uzman sayısının her bir hastane için gerekli uzman sayısı bakımından yeterli olmaması hâlinde, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça ruhsatlı özel laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet alımı yapılabilir. Bu durumda hizmet veren laboratuvarın sorumlu uzmanı hizmet alan birden fazla hastane laboratuvarının sorumluluğunu üstlenebilir.


Laboratuvarlar;
a) Radyoloji laboratuvarı: Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunur ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuarı kurulması zorunludur.
b) Biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları: Genel hastanelerde uzmanlık dallarına göre biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı veyahut her ikisinin de bulunması zorunludur. Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunludur.
c) Hematoloji ve genetik laboratuvarları: Özel hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği hematoloji veya genetik laboratuvarlarını, bağımsız olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı ile aynı alanda olacak şekilde kurabilir.
d) Patoloji laboratuvarı: Özel hastaneler hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji laboratuvarını kurabilir. Bu laboratuarın kurulması halinde, yapılan işin gereği, tıbbi donanım ve diğer malzemelerin yeteri kadar bulunduğu, havalandırması uygun, diğer laboratuvarlardan bağımsız mekanlarda olur.
Özel hastane bünyesindeki laboratuarlar için ilgili mevzuata göre ayrıca ruhsatname düzenlenir ve laboratuarlar, hastane adına düzenlenen faaliyet izin belgesinde yer alır. Laboratuvar hizmetleri, mevzuatına uygun olarak ilgili laboratuvar uzmanının sorumluluğunda yürütülür.(Değişik üçüncü fıkra - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.8) Özel hastane bünyesindeki laboratuvarlar için ilgili mevzuata göre hastane adına ruhsatname düzenlenir ve laboratuvarlar, faaliyet izin belgesine yazılır. Laboratuvar hizmetleri, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendine göre çalışan ilgili laboratuvar uzmanının sorumluluğunda yürütülür. Sorumlu uzmanın adı-soyadı, diploma ve uzmanlık belgesi laboratuvar ruhsat başvurusu sırasında verilir. Hastane adına düzenlenen laboratuvar ruhsatında sorumlu uzmanın adı yer almaz, bu uzman adına düzenlenen EK-12’deki personel çalışma belgesinde laboratuvar sorumlusu olduğu ayrıca belirtilir. Aynı laboratuvarda çalışan diğer uzmanlar için sadece EK-12’deki personel çalışma belgesi düzenlenir.


Tıpta tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarını yürüten laboratuvar ve birimler için hastane sahibi adına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınır.
Özel hastanelerde, tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan diğer görüntüleme hizmet birimleri ancak, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak kaydıyla kurulabilir. Kurulacak bu birimler ruhsatlandırılarak faaliyet izin belgesine eklenir.
Özel hastanelerin bünyesinde bulunması zorunlu laboratuvarların dışında, faaliyet gösterilen uzmanlık dalları için gerekli olan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla diğer hastaneler ile 992 sayılı Kanuna ve 3153 sayılı Kanuna göre Bakanlıkça ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarından karşılanabilir. Hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler, faaliyet iznine esas belgeler ile birlikte sunulur.(Değişik altıncı fıkra - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.8) Özel hastanelerin bünyesinde bulunması zorunlu laboratuvarların dışında olan ve faaliyet gösterilen uzmanlık dalları için gerekli bulunan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri hizmet satın alma yoluyla, müstakilen faaliyet göstermek üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılan veya diğer özel hastaneler bünyesinde ruhsatlı olan veyahut kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan karşılanabilir. Bu yönde hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler, faaliyet iznine esas belgeler ile birlikte sunulur.


Özel hastanenin hizmet satın alması durumunda aşağıdakilere uyulması zorunludur:
a) Hizmetin bu yol ile karşılandığı hususunda hastaya ve/veya yakınlarına tetkik istenilmeden önce bilgi verilmesi,
b) Hastadan, laboratuvar tetkikini talep eden özel hastanede numune alınması,
c) Numunenin, tetkiki gerçekleştirecek laboratuvara hasta veya yakınları ile gönderilmemesi,
d) Laboratuvar veya radyoloji tetkikini gerçekleştiren kurum veya kuruluş isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer alması,
e) Tetkik sonuçlarının, hizmet satın alınan kurum veya kuruluş tarafından gecikmeksizin güvenli bir şekilde gönderilmesi,
f) Özel hastane haricinde, tetkik yapılacak kurum veya kuruluş tarafından hastadan tetkik için ayrıca bir ücret talep edilmemesi.
Hizmetin, satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan hastane ile hizmeti veren kurum veya kuruluş, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.


Numune Alma Odası
Madde 29- Özel hastanelerde, tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun poliklinik ve labaratuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odası bulunur.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Madde 30- Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus ve ameliyathane ile doğrudan bağlantılı olan bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunması şarttır.
Merkezi sterilizasyon ünitesi, kirli malzeme girişi ve kirli alan ile sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra steril malzeme çıkışı olan temiz alan olmak üzere iki bölümden oluşur.
Madde 30- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.26) Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunması şarttır. Merkezi sterilizasyon ünitesi mümkünse, ameliyathane ile bağlantılı olur. Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması durumunda ameliyathaneden bağlantısız olabilir.
Merkezi sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşur.


İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hastanelerin Diğer Birim ve Alanları
Merdiven, Koridor ve Asansörler
Madde 31- Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtları, özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir ve hastane girişine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılır.
Hastanelerin bütün katlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur ve koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.12) Hastanelerin bütün katlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.
Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az %70'i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imal edilmiş en az iki asansör bulunması ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır.
Hasta asansörü kuyu boşluğu ölçüsünün, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması gerekir.
Birden fazla katı olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunludur.
(Ek fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.27) Özel hastanelerde, en fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli uygun eğimi olan rampa yapılır.
Isıtma, Havalandırma ve Aydınlatma
Madde 32- Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir.
Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
Enfeksiyon riski taşıyan hastaların yatırıldığı yoğun bakım ve hasta odaları da dahil olmak üzere, ameliyathane ve steril hacim yerlerinde steril şartların ve yeterli havalandırmanın sağlanması için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.28) Özel hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur.
Tıbbi Atıklar ve Çöpler
Madde 33- Özel hastanelerde, tıbbi atıklar ve çöpler için 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır ve tıbbi ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp odaları tesis edilir.
Yatak sayısı elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tıbbi atık odalarının soğutma sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tabi tutulmaları şarttır.
Lavabo, Tuvalet ve Banyolar
Madde 34- Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.
Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik katında en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunması da şarttır.
Morg
Özel hastanelerde, ölü koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur. Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilir. Morg alanının, ölü muhafaza dolabı dahil olmak üzere, asgari yirmi metrekare genişlikte olması şarttır. Madde 35- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.13) Özel Hastanelerde, ölü koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur. Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilir. Morg alanı, ölü muhafaza dolabının kapladığı alan haricinde, ölü yıkamaya ve otopsi yapmaya uygun genişlikte olmalıdır.
Morg; bodrum katta, hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.29) Morg; hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir.
Mutfak ve Çamaşırhane
Madde 36- Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir.
Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır.
Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir.
Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde, depolama, hazırlama ve dağıtım için yeterli alan ayırılır ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.30) Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, hasta yatak katlarında yemek dağıtımının yapıldığı ve temiz-kirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları oluşturulur ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir. Kapalı servis tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan hastanelerde kat ofis odaları oluşturulmayabilir.
Diğer Alanlar
Madde 37- Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayırılır. Bu yerler, birden çok binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezi bir yerde tesis edilir.
Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir telefon santralinin bulundurulması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hastanelerin Hizmet ve Çalışma Esasları
Poliklinik Hizmetleri
Özel hastanelerde, (Değişik ibare - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.31) "faaliyet izin belgesinde" yazılı uzmanlık dallarında ayakta muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetleri vermek üzere yeterli sayıda ve hasta muayenesine uygun poliklinik muayene odaları ayırılır. Madde 38-(Değişik birinci fıkra - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.9) Özel hastanede, bir poliklinik muayene odasında en fazla iki tabibin çalışmasına izin verilir. Ancak, çalışan her tabip için ayrı poliklinik muayene odası da düzenlenebilir. Hastanenin mevcudunda kadrolu ve kısmi zamanlı çalışan tabip sayısından fazla poliklinik muayene odasının olması, tabip sayısını artırma hakkı vermez.
Ayakta hasta muayenesinde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde öngörülen ilkelere uygun davranılarak, hasta mahremiyetine saygı ilkesine uyulmak suretiyle hastalar ayrı ayrı muayene edilir. Muayenenin, ilgili tabip tarafından yapılması şart olup, muayene sırasında görevli bir hemşirenin de bulunması asıldır.
Acil Hizmetler
Madde 39- Özel hastanelerde, bütün acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin yapılması zorunludur.
Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile öngörülen haklar saklı kalmak kaydıyla; ilk tıbbi müdahale yapıldıktan sonra, hastanın sağlık güvencesine göre sevki gerekiyor veya ileri tıbbi bakım ve tedavi özel hastanede yapılamıyor ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlandıktan sonra, hasta ilgili sağlık kuruluşuna nakledilir. Müdavi tabip tarafından hastaya uygulanan tıbbi bakım ve tedavinin belgelendirilmesi ve bu belgenin nakil yapılan sağlık kuruluşuna hasta ile birlikte gönderilmesi gerekir.
Hastanın nakli, tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve hayati tehlikenin giderildiğine tıbbi yönden kanaat getirildikten sonra yapılabilir.
Özel hastanelerde günün her saatinde bir nöbetçi uzman tabip bulundurulması şart olup, acil vakalarda, acil nöbeti ile yükümlü olan tabibin talebi üzerine yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.19) Özel hastanelerde günün her saatinde bir nöbetçi tabip bulundurulması şart olup, acil vakalarda, acil nöbeti ile yükümlü olan tabibin talebi üzerine yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur.
Acil ünitesinde, EK-6'da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır halde bulundurulması gerekir.
Acil servis hizmetleri ile ilgili diğer hususlarda, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.32) Dal hastanelerinde ise dal hastanelerinin faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlık dalı veya dallarının gerektirdiği tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların bulunduğu acil ünitesi kurulur ve sürekli olarak kullanıma hazır halde bulundurulur.
MADDE 39 - (Değişik - R.G.: 23.7.2008 - 26945 / m.2) Özel hastanelerde, acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur. Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz.
Acil vakalarda, yoğun bakım hizmeti dâhil olmak üzere gerekli ilk müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır. Stabilizasyonu sağlanamayan veya stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilir. Hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken durumu ağırlaşan ve acilen başka bir sağlık kuruluşuna sevki gereken hastalar için de komuta kontrol merkeziyle temas kurulur.
Hasta yakınları veya hastanın tedavisini üstlenen hastane, hastanın acil sevkini kendi imkânlarıyla yapmak istemeleri hâlinde, sevk edilecek sağlık kuruluşu ile irtibat kurmak, hastanın mağduriyetine meydan vermemek ve durumu komuta kontrol merkezine bildirmekle yükümlüdür.
Acil hastanın sevk edileceği sağlık kurumunun belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır. Komuta kontrol merkezi, hastaya ait bilgileri alır, bu bilgiler ışığında hastanın hangi sağlık kurumuna sevk edileceğine karar verir, ilgili kurumun yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra hastanın nakline engel bir durum yoksa, sevk için ambulansa çıkış emri vererek naklin gerçekleştirilmesini sağlar. Gerektiğinde intikal süresini kısaltmak amacıyla yukarıdaki işlemlerin bir kısmı hasta yola çıkarıldıktan sonra yapılabilir.
Acil olarak hastaneye müracaat eden hastaların acil tıbbi müdahale ve tedavileri yapılırken hiçbir surette tedavi masraflarının nasıl karşılanacağı sorgulanmaz. Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır.
Özel hastaneler, acil sağlık hizmetlerini düzenleyen ilgili diğer mevzuata da uymak zorundadır.
Özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulması şarttır. Acil tabibi tarafından yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur. Normal çalışma saatleri dışında faaliyet gösterilen uzmanlık dallarındaki uzman tabipler "icapçı" konumda görev yaparlar. Mesul müdür tarafından düzenlenen çalışma belgesi ile üstlerinde fotoğraflı "nöbetçi tabip" yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabipler ve/veya tabibler veyahut sadece nöbet hizmetleri için kısmi zamanlı çalışan uzman tabipler ve/veya tabipler nöbet tutar. Nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
Acil ünitesinde, EK-5 ve EK-6’da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır hâlde bulundurulması gereklidir.
Dal hastanelerinin acil üniteleri sürekli olarak kullanıma hazır hâlde bulundurulur ve faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlık dalı veya dallarının gerektirdiği tıbbi donanım, malzeme ve ilaçlar bulunur.
Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı fıkralara aykırı davranıldığının tespiti hâlinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, on gün süreyle valilikçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın tekrarında hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, otuz gün süreyle valilikçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, hastanenin ruhsatnamesi Bakanlıkça geri alınır.


Ambulans Hizmetleri
Madde 40- Özel hastanelerde, 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğindeki standartlara uygun, hastanenin kendisine ait veya hizmette aksaklığa yol açmayacak ve kesintisiz olarak hastanenin kullanımında olacak şekilde, bir özel ambulans işletmesi ile ambulans hizmeti satınalınmak üzere sözleşmesi yapılmış en az bir ambulansın bulunması şarttır.
Özel hastaneye ait ambulans amacı dışında kullanılamaz ve bu ambulans ile, acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, özel hastanenin hastaları haricinde hasta taşımacılığı yapılamaz. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.20) Özel hastaneye ait ambulans, amacı dışında kullanılamaz ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, acil vakalar dışında ve özel hastanenin hastaları haricinde hasta taşımacılığı yapılamaz.
Madde 40- (Değişik - R.G.: 3.3.2004 - 25391 / m.3) Özel hastaneler; acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, tam donanımlı ambulans bulundurmak veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsatı bulunan bir özel ambulans şirketi ile hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadırlar.


Komplikasyon gelişen hastaların tedavilerinin sağlanması
MADDE 40/A - (Ek madde ve başlığı - R.G.: 23.7.2008 - 26945 / m.3) Özel hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken uygulanan tedaviye bağlı olarak komplikasyon gelişen hastalara gerekli tedavinin sağlanması veya müdahalenin yapılması için hastanenin imkânları tıbben yeterli değil ise, hastanın ihtiyacı olan tıbbi hizmeti sunabilecek donanım ve yeterlilikteki kamu veya başka bir özel hastaneyle gereken koordinasyon sağlanarak hasta sevk edilir. Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane tarafından karşılanır, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı da alınamaz.
Eczane Hizmetleri ve Nöbetleri
Madde 41- Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir. Özel hastane eczaneleri ile bunların sorumlu müdür ve diğer yetkilileri, teftiş ve cezai yaptırımlar yönünden ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler.
Sorumlu müdürü bulunmayan hastane eczaneleri kapatılır.
Özel hastanenin eczanelerinde çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbetçi eczacı bulunması ve eczanelerde verilen hizmetin bizzat eczacı tarafından yerine getirilmesi şarttır. Nöbet listesi, sorumlu müdür olarak belirlenen eczacı tarafından yapılır. Ancak, dört eczacıdan az eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet hizmeti verilmesi zorunlu değildir. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.21) Dört veya daha fazla eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde, çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, hizmetin bizzat eczacı tarafından yerine getirilmesi şartıyla nöbet hizmeti verilir. Nöbet listesi, sorumlu müdür tarafından belirlenen eczacı tarafından yapılır. Ancak, dört eczacıdan daha az eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet hizmeti verilmesi zorunlu değildir.
İç Hizmet Yönergesi
Madde 42- Özel hastaneler, EK-7'de yer alan Tip İç Hizmet Yönergesine uygun olarak kendi iç hizmet yönergelerini hazırlayıp, ruhsata esas başvuru dosyası ile birlikte müdürlüğe verirler.
Bakanlık, iç hizmet yönergelerini değişiklik ve ilaveler yaparak da onaylayabilir. Madde 42- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.33) Özel hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım, sterilizasyon ünitesi ve acil ünitesi ile laboratuvarlar ve poliklinik hizmetleri gibi hastanedeki tüm hizmet alanlarında çalışma esaslarına ilişkin kurallar, hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlık politikaları ile ulusal sağlık hedefleri dikkate alınarak ve uluslar arası uygulama esasları ile tıbbi etik kurallarına göre mesul müdür tarafından yazılı hale getirilir; müdürlüğün uygun görüşü alınarak ilgili birim personeline duyurularak uygulanır ve denetimlerde yetkililere ibraz edilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tıbbi Donanım ve Bulundurulması Zorunlu İlaçlar
Tıbbi Donanım
Madde 43- Özel hastanelerde bulundurulacak tıbbi araç ve gereçlerin asgari sayıları ve türleri EK-4'de gösterilmiştir.
Bulundurulması Zorunlu İlaçlar
Madde 44- Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların türleri ve asgari miktarları EK-5'de gösterilmiştir.
EK-5'de gösterilen ilaçların yerine aynı bileşimde veya aynı etkiye sahip başka muadil ilaçlar bulundurulabilir.
Özel hastane eczanesinde, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenen listedeki ilaçların, tıbbi madde ve malzemenin bulundurulması da şarttır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Dal Hastanelerinin Alt Yapı Standartları
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
Madde 45- Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin doğum için ayırılmış kliniklerinde, bu Yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;
a) Doğum yapacak her hasta için ayrılmış bir bebek yatağı bulunması,
b) On doğum yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on doğum yatağı için de iki adet olmak üzere yenidoğan yoğun bakım yatağı ayırılması,
c) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması,
d) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması,
şarttır.
Dal Hastaneleri
Madde 45- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.34) Dal hastanelerinin ve özellikli uzmanlık dallarına ait fiziki yapı, tıbbi donanım ve taşıması gereken asgari standartlar EK-11'de gösterilmiştir. EK-11'de yer almayan diğer dal hastanelerinin ve bu Yönetmelikte standartları belirlenmemiş uzmanlık dallarının taşıması gereken asgari standartlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve Bakanlıkça ayrıca yayımlanır.
Dal Hastaneleri
Madde 45- (...) (Madde 45, 15.2.2008 tarih ve 26788 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 11. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Madde 46- Ruh sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek özel dal hastanelerinin ve genel hastanelerin bu hastalara ayrılmış kliniklerinin, bu Yönetmelik ile öngörülen asgari standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir:
a) Hastaların dinlenmelerini sağlamak üzere kent dışında, yeteri derecede geniş bir alanda kurulmaları ve etraflarının çevirilmiş olması şarttır. Bu şartlar mevcut ise, kent içinde ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi veya bir özel hastane bünyesinde ruh sağlığı ve hastalıkları kliniği açılmasına izin verilebilir. Bina veya binalar, hastaların özelliklerine göre, ayrı ayrı kalmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir.
b) Başka hastaları da tedavi eden özel hastanelerin akıl ve ruh hastalarına ayırılan klinikleri ayrı binalarda kurulur ve bu binaların etrafında kendilerine özgü ve hastanenin öteki bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeler bulunur.
c) Akıl ve ruh hastalıklarına ayırılan binaların duvar, pencere, kapı, karyola ve yatak takımları ile diğer bölümleri, hastaların kaçmalarına, kazaya veya zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılır.
d) Gündüzün de yatakta kalan veya kendisine ve başkasına zarar verebilecek olan ve özel tedavi gerektiren hastalara durumlarına uygun ayrı odalar tahsis edilir. Bu tür hastaların odalarında elektrik anahtarı ve prizi bulunamaz.
e) Akıl ve ruh hastalarının gündüz birlikte bulundukları odalarda, hasta başına en az iki metrekare alan ayırılır.
f) Uğraşı tedavisi uygulanan akıl ve ruh hastaları için her özel hastanede, uygun ve yeterli açık ve kapalı çalışma yerleri bulundurulur. Madde 46- (...) (Madde 46, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 46. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi
Madde 46/A- (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.22) Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları için ayrılmış kliniklerinde, bu Yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;
a) Enfeksiyon hastalıkları için ayrılmış poliklinik odasında tuvalet ve lavabo bulunması veya poliklinik katında an az bir adet tuvalet ve lavabonun bulaşıcı hastalığı olan hastalara ayrılması,
b) Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde, bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavabosu bulunan en az bir oda ayrılması,
c) Enfeksiyon kliniğinde kullanılan salgı ve boşaltım kaplarının dezenfeksiyonu için özel bir bölüm ayrılması,
d) Enfeksiyon hastalığı olan hastaların yemek kaplarının dezenfeksiyonu için özel bir bölüm ayrılması,
zorunludur. Madde 46/A- (...) (Madde 46/A, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 46. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Diğer Özel Dal Hastaneleri
Madde 47- Diğer uzmanlık dallarında açılmak istenen özel dal hastanelerinin taşıması gereken asgari standartlar Komisyon'un görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe EK olarak yayımlanır. Madde 47- (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.14) Diğer uzmanlık dallarında açılmak istenen özel dal hastanelerinin taşıması gereken asgari standartlar Komisyon'un görüşü alınarak belirlenir. Belirlenen standartlar doğrultusunda ruhsatlandırma işlemleri yapılır. Madde 47- (...) (Madde 47, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 46. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
ALTINCI BÖLÜM
Tıbbi Kayıt ve Arşiv, Faturalandırma ve Hastaya Verilecek Belgeler
Tıbbi Kayıt
Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur.
Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahadeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır.
Hasta dosyası içerisinde, asgari olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:
a) Hasta kabul kağıdı,
b) Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı,
c) Hasta tabelası,
d) Derece kağıdı,
e) Rontgen istek kağıdı ve tetkik raporları,
f) Laboratuar istek kağıdı ve tetkik raporları,
g) Ameliyat kağıdı,
h) Hastanın muayene istek formu,
ı) Çıkış özeti.
i) (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.23) Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu.
Tıbbi Arşiv ve Bakanlığa Yapılacak Bildirimler
Madde 49- Özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adli vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbi ve idari işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adli mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezi tıbbi arşiv kurulması zorunludur.
İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır.
Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arşiv belgeleri, bir tutanağa bağlanarak müdürlüğe teslim edilir.
Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından kurulacak kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.
(Ek fıkra - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.9) Özel hastaneler, kliniklerinde takip ettikleri gebeler, yenidoğan ve bebeklerin izlenmesi ve kontrolü için Bakanlıkça istenilen kayıt ve bildirimleri istenilen formatta ve sürelerde Bakanlıkça belirlenen birime bildirir.
(Ek fıkra - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.9) Bu madde kapsamında usulüne uygun ve istenilen sürelerde bildirimde bulunmayan veya bildirimlerin incelenmesi sonucu tıbbi ve idari eksiklik ve olumsuzluklar tespit edilen özel hastaneler Bakanlıkça uyarılır ve Yönetmeliğin Ek - 2 Özel Hastaneler Denetim Formunun “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1 inci bölümünün 31 inci maddesine göre işlem yapılır.”
Kayıtların Bilgisayar Ortamında Tutulması
Madde 50- Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi ihtiyaca göre bilgisayar ortamında tutulabilir. Bu amaçla bilgisayar çıktılarının önceden boş olarak bir sistem dahilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.
Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmi taleple istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.
Bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz.
Madde 50- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.35) Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi, bilgisayar ortamında ve/veya ihtiyaca göre yazılı kayıt sistemi ile tutulabilir. Bu amaçla, bilgisayar çıktılarının sistem dahilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.
Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya başkaca resmi amaçla istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.
Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi, gizliliğin ihlal edilmemesi amacıyla fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere veriler yedeklenir.
Adli vakalara ve adli raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından vakayı takip eden tabip dışında vaka hakkında veri girişi yapılamaması yada adli raporu tanzim eden tabibin onayından sonra kendisi dahil hiç kimsenin rapor ile ilgili değişiklik yapamaması için gerekli düzenlemeler yapılır. Adli vaka kayıtlarına mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Ancak, yetkililerin rapor üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmasına izin verilmez. Adli kayıt veya raporların resmi olarak istenmesi halinde yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilmek kaydıyla tasdiklenebilir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk mesul müdüre ve hastane sahibine aittir.
Güvenli dijital hasta kaydına geçilmeyen hastanelerde bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz.


Hastane Faturalarının Düzenlenmesi
Madde 51- Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için fatura düzenlenmesi zorunludur. Hastane faturalarında muayene ücreti, tetkik ve tahlil bedelleri, yatak ücreti, ilaç bedelleri, ameliyat ücreti ile hastalara kullanılan protez-ortez, sarf malzemeleri ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler dökümlü olarak ve birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi de faturaya eklenir.
Özel hastanelerde gündelik yatak ücretleri Bakanlıkça belirlenen fiyatlar; diğer tıbbi uygulamalar ise, Türk Tabipler Birliğinin yayımladığı asgari ücret tarifeleri üzerinden faturalandırılır. (...) (Madde 56 nın 2. fıkrası, 13.4.2003 tarih ve 25078 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 24. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
Özel hastanelerde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ile ayrıca verilen içecek, gazete, kitap, telefon konuşması ve benzeri ihtiyaçlar için alınacak ücret, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamaz.
Hastalara Verilecek Belgeler
Madde 52- Özel hastaneler, hastalar tarafından istenildiğinde, aşağıda belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:
a) Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste,
b) Adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile rontgen filmleri,
c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,
d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış özeti.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yatak Sınıfları, Gündelik Yatak Ücretleri, Kıyafet ve Kimlik Kartı, Reklam ve Tanıtım
Yatak Sınıfları
Madde 53- Özel hastanelerde; özel, birinci sınıf ve ikinci sınıf hasta odaları ile yoğun bakım hizmetlerinin gereklerine göre küvöz, prematüre devamlı bakım, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yoğun bakım ile steril oda yatakları bulunur.
Özel oda, tek yataklı, suit odalı, müstakil banyolu, lavabolu, tuvaletli ve telefonlu, birinci sınıf oda, tek yataklı, müstakil tuvaletli, lavabolu ve banyolu; ikinci sınıf oda, iki yataklı, müstakil tuvaletli, lavabolu ve banyolu olan hasta odalarıdır.
(Değişik 2. fıkra - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.15) Özel oda; tek yataklı, suit odalı, buzdolabı, televizyon, telefon ve hasta refakatçisinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, müstakil banyolu, lavabolu, müstakil tuvaleti olan,
Birinci sınıf oda; tek yataklı, müstakil tuvaletli ve lavabolu, tuvalet ile lavabodan ayrılmış banyosu olan ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik donanımı bulunan,
İkinci sınıf oda; iki yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen, müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayrılmış banyo bölümü olan,
hasta odalarıdır.


Gündelik Yatak Ücretinin Kapsamı
Madde 54- Özel hastanelerde yatan hastalardan yatak sınıflarına göre gündelik yatak ücreti alınır. Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik ve rutin hemşirelik bakımı hizmetleri dahildir. (Ek cümle - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.36) Bu hizmetler gündelik yatak ücreti dışında ayrıca fatura edilemez.
Gündelik Yatak Ücretleri
Özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, Bakanlık nezdinde oluşturulan ücret tespit komisyonu tarafından, 6 ncı, 7 nci ve 53 üncü maddelerde öngörülen hastane gruplarına ve yatak sınıflarına göre, ertesi yılbaşından geçerli olmak üzere Aralık ayında, alt ve üst sınırları belirtilmek suretiyle tespit olunur ve Bakanlıkça ilan edilir. Bakanlıkça gerek görüldüğünde, yıl içinde de gündelik yatak ücretlerinin alt ve üst sınırları tekrar belirlenebilir. Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas alınır. Madde 55- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.37) Özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, Bakanlıkça yapılacak hastane sınıflandırması esas alınarak Bakanlık nezdinde oluşturulan Ücret Tespit Komisyonu tarafından, ertesi yılbaşından geçerli olmak üzere Aralık ayında, her sınıf için ayrı olarak alt ve üst sınırlar belirtilmek suretiyle tespit olunur ve Bakanlıkça ilan edilir. Bakanlıkça gerek görüldüğünde, yıl içinde de gündelik yatak ücretlerinin alt ve üst sınırları tekrar aynı Komisyon tarafından belirlenebilir. Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas alınır.
Özel hastaneler, Bakanlıkça ilan olunan gündelik yatak ücretinin alt ve üst sınırlarını geçmemek kaydıyla gündelik yatak ücretlerini kendileri tespit ederler. Özel hastanelerin, bu suretle belirledikleri gündelik yatak ücretlerini, en geç 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirmeleri zorunludur.
Ücret tespit komisyonu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıdaki üyelerin katılımı ile toplanır:
a) Genel Müdür,
b) Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri,
c) Maliye Bakanlığından bir temsilci,
d) Rekabet Kurumundan bir temsilci,
e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından bir temsilci,
f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci,
g) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinden seçilecek bir temsilci,
h) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci.
Toplantı tarihi ve yeri üyelere onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilir. Ücret Tespit Komisyonunun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
Fakir ve Muhtaç Hastaların Tedavisi
Madde 56- Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kaydıyla, yatakların %3'ü fakir ve muhtaç hastaların tedavisi için ayrılır ve bu sayı ruhsatlarında gösterilir.
Ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile hastane idaresi tarafından uygun görülen fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.25) Ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile acil olarak müracaat eden ve başka bir kuruma nakli tıbben mümkün olmayan fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır.
Bu hastalara ait bilgiler, EK-8'de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna uygun olarak doldurulur ve üç ayda bir müdürlüğe gönderilir.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Madde 57- Özel hastaneler, Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, müdürlüğün uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile koruyucu sağlık hizmetleri verebilirler.
Güvenlik Makamlarına Bildirim
Madde 58- Durumundan şüphe edilen ve kimliği belli olmayan hastalar ile adli vakalar, ilgili mevzuat uyarınca derhal güvenlik makamlarına bildirilir.
Kıyafet ve Kimlik Kartı
Madde 59- Özel hastanede çalışan bütün personelin, hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giymesi zorunludur.
Bütün personelin yakasına, personelin adını, soyadını, mesleğini ve unvanını belirten ve mesul müdürlükçe onaylanmış olan fotoğraflı bir kimlik kartı takılması şarttır.
Reklam ve Tanıtım
Madde 60- Özel hastaneler; tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan ve yanlış yönlendiren, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette reklam ve tanıtımlar yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatında kayıtlı ismi dışında başka bir isim kullanamaz ve böylece faaliyet gösteremezler.
Rekabetin korunması ve haksız rekabet ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Bilgilendirme ve Tanıtım
Madde 60- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.16) Özel hastaneler; tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatında kayıtlı ismi dışında başka bir isim kullanamazlar.
Özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.
Özel hastaneler; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.
Özel hastaneler tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir.
Yukarıda belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.


Dini Ödevlerin Yapılma Şekli
Madde 61- Özel hastanelerde, hastaların dini gereklerini yerine getirebilecekleri mekan ayırılabilir. Agoni halindeki hastaların dini hizmetlerden faydalanmaları için Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca gereken tedbirler alınır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim, Faaliyet Durdurma, Ruhsatın Geri Alınması, Yasaklar, Müeyyideler, Grup ve Tür Değişikliği ve Devir
Denetim
Madde 62- Özel hastaneler; müdürlük ekipleri tarafından, şikayet ve soruşturma ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişliğince yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, EK-2'de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir.
Denetim sonucunda ortaya çıkan ve özel hastanenin denetim defterine kaydedilen ve ayrıca bir rapor ile Bakanlığa bildirilen; kayıtlardaki ve personel, tıbbi donanım, ilaç, tesis ve bina standartlarındaki eksiklikler ile hastane hizmetlerinde ve bu Yönetmelik ile öngörülen diğer şartlar bakımından tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarfında giderilmesi, Bakanlık tarafından özel hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir.
Belirlenen süreler içerisinde eksikliklerinin ve usulsüzlüklerinin giderilmediği tespit edilen hastanelerin, eksikliklik ve usulsüzlüklerin niteliğine göre bir kısmında; şayet, bunların hastaların tedavi ve istirahatini de olumsuz etkilediği tespit edilir ise tamamında, geçici olarak faaliyeti ilgili Valilikçe durdurulur.
Madde 62- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.38) Özel hastaneler; şikayet üzerine yapılan inceleme ve soruşturma ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan olağan ve olağan dışı denetimler hariç olmak üzere; müdürlük ekipleri tarafından, EK-2'de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir.
Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır. Hastanenin, denetim sonucunda ortaya çıkan ve denetim defterine kaydedilen; personel, tıbbi donanım, ilaç, tesis, bina ve diğer standartlarındaki eksiklikler ve tıbbi hizmetleri açısından bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartlar bakımından tespit edilen eksiklik ve usulsüzlükler ile var ise öneriler, müdürlük tarafından rapor haline getirilerek denetimden itibaren en geç on beş gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.
Müdürlük denetim ekipleri tarafından tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarfında giderilmesi, süre belirlenmeyen hallerde ise hemen giderilmesi hususu, müdürlük tarafından hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir. Müdürlükçe yapılan işlemler, ayrıca rapor halinde Bakanlığa sunulur.
Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksiklik veya usulsüzlüklerin devam ettiğinin tespiti halinde denetim formunda belirlenen sürelere bağlı kalınmak suretiyle, valilikçe denetim formunda belirlenen işlemler uygulanır.
Ancak, özel hastanelerin denetlenmesi sonucu mevcut durumun, hastaların tedavi ve istirahatini de olumsuz etkilediği tespit edilir ise, valilikçe işlem yapılmadan doğrudan Bakanlığa bildirilir. Bu durumda, eksikliğin giderilmesine kadar hastanenin tamamında faaliyetin bir aydan fazla geçici veya süresiz durdurulmasına, Bakanlığın görüşü alınarak valilikçe karar verilir.


Hastanenin Bir Kısmında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması
Madde 63- 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;
a) Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında kadrolu uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar;
b) Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki kliniklerin tıbbi donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar;
c) Ruhsatında belirtilen klinik veya merkezlerden başka Bakanlığın izni olmaksızın klinik veya merkez açıldığı takdirde, ilave edilen klinikler Bakanlık tarafından ruhsatlandırılıncaya kadar; c) (Değişik - R.G.: 3.3.2004 - 25391 / m.4) Ruhsatında belirtilen klinik veya merkezlerden başka klinik veya merkez açıldığı takdirde, ilave edilen klinik veya merkezlerin işlemleri tamamlanıncaya kadar;
eksikliği tespit edilen birime münhasır olmak üzere, özel hastanenin faaliyeti ilgili Valilikçe geçici olarak durdurulur.
Madde 63- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.39) 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;
a) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında kadrolu uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar, a) (Değişik - R.G.: 7.4.2011 - 27898 / m.1) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında bu Yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar,


b) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki kliniklerin tıbbi donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar,
c) Faaliyet izin belgesinde olmayan uzmanlık dalı veya dallarında hasta kabul edildiğinin tespiti halinde bu uzmanlık dalı veya dallarının faaliyet izin belgesine işleninceye kadar,c) (...) (Madde 63 ün 1. fıkrasının c bendi, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

d) Faaliyet izin belgesinde belirtilen klinik veya merkezlerden başka klinik veya merkez açıldığı takdirde, ilave edilen klinik veya merkezlerin işlemleri tamamlanıncaya kadar,d) (...) (Madde 63 ün 1. fıkrasının d bendi, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayılı R.G.'de yayımlanan
Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


e) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgari sağlık personeli bulunmaması halinde,personelin özelliği, sayısı ve çalıştığı birim nazara alınarak verilen sürede personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinyece kadar,
f) Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mesul müdüre bildirilmesine rağmen verilen sürenin sonunda eksikliğin giderilmediği durumlarda, eksiklikler giderilinceye kadar,
eksikliği tespit edilen birimin faaliyeti, valilikçe geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.


Hastanenin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması
Madde 64- 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;
a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmazsa veya mesul müdür izinsiz olarak kendi isteği ile bir haftadan fazla hastaneden ayrılırsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar;
b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi ve bütün laboratuvarlar ile hastanenin grubunun gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması veya ilgili mevzuat gereğince uzman tabip sorumluluğunda ruhsatlandırılması gereken ünitelerde ve laboratuvarlarda sorumlu uzman tabibin bulunmaması halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar;
c) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgari sağlık personeli bulunmaması halinde, personel eksikliği giderilinceye kadar;
özel hastanenin tamamında ilgili Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur.
Madde 64- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.40) 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;
a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmazsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar,
b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuvarlar ile hastanenin türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,
c) Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya kısmen faaliyette bulunulduğunun tespiti durumunda ruhsatlandırma tamamlanıncaya kadar,
d) Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tespiti durumunda bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar,
e) Denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliğin giderilmediğinin tespiti durumunda bir aya kadar,
f) (Ek - R.G.: 14.1.2011 - 27815 / m.2) Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,
özel hastanenin tamamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.
Ayrıca, kamu hastanesinde tam zamanlı çalışan tabip ve uzman tabipler, devlet hizmet yükümlüğü bulunan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda özel hastanenin tamamında bir aya kadar valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.


Ruhsatın Geri Alınması
Madde 65- Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları denetim formunda belirlenen süreler içerisinde giderilmediği için ilgili Valilikçe faaliyeti geçici olarak durdurulduğu halde, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç altı aya kadar noksanlıklarını gidermeyen veya tamamında veyahut bir kısmında geçici olarak faaliyeti durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden özel hastanelerin ruhsatı Bakanlıkça geri alınır.
Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veyahut ruhsatın geri alınması hallerinde, mevcut hastalar müdürlük tarafından tespit edilir. Bu hastaların tedavilerinin tamamlanmasından veya diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur.
MADDE 65 - (Değişik - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.10) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetim formunda belirlenen süreler içinde giderilmemesi nedeniyle bir kısmında veya tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanede, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakanlıkça askıya alınır. Ruhsatı askıya alınan hastanede eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi için en fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu sürede de hastane faaliyete geçirilemez ise, ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulanır.
Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen durdurulduğu halde hasta kabulüne devam edilen özel hastanenin faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle durdurulan hastanede hasta kabulü yapıldığının tespiti halinde, hastane ruhsatı Bakanlıkça geri alınır. Bu durumdaki hastane tekrar ruhsatlandırılmaz; hastane sahipliği de, iki yıl süreyle ek 4 üncü maddeye göre ilan edilen planlamalardaki yatırımlar için başvuruda bulunamaz.
Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veyahut ruhsatın geri alınması söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.


Yasaklar
Madde 66- Bu Yönetmelik kapsamındaki hastane ve kişiler için yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Özel hastaneler, Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmadıkları sürece hasta kabul ve tedavisi yapamazlar.
b) Tabipler ve diğer kişiler tarafından, mevzuatın öngördüğü şartlar bulunmaksızın hasta yatırılmak üzere özel yerler açılamaz.
c) Tabipler, muayenehane veya oturdukları yerlerin bir bölümünü hasta yatırmak suretiyle tedavi yapmaya tahsis edemezler.
d) Özel hastaneler, ruhsatlarında belirtilen hasta kabul ve tedavi ettikleri uzmanlık dallarında, yatak sayılarında, hizmet ve yapısal fonksiyonları ile ilgili diğer hususlarda Bakanlıktan izin almaksızın değişiklik yapamazlar. d) (Değişik - R.G.: 3.3.2004 - 25391 / m.5) Özel hastaneler, ruhsatlarında belirtilen hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları ile ilgili hizmet ve yapısal fonksiyonlarında Valilikten izin almaksızın değişiklik yapamazlar.
e) Hastalara ayrılan bölümlerde hizmet gereklerine göre görevli personel dışındaki kişiler, geçici veya sürekli olarak ikamet edemezler.
f) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amacı dışında faaliyet gösteremezler ve dışarıya ilaç satamazlar.
g) Mesul müdürler, 17 nci maddedeki usul ve esaslara uymaksızın özel hastaneyi terk edemezler.
h) Özel hastaneler, alt ve üst sınırları Bakanlıkça belirlenen gündelik yatak ücret tarifesine aykırı tarife uygulayamazlar.
ı) Özel hastaneler, ruhsatlarında yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar. ı) (Değişik - R.G.: 3.3.2004 - 25391 / m.5) Özel hastaneler, ruhsatlarında belirtilen yatak sayılarında, Bakanlıktan izin almaksızın değişiklik yapamazlar ve ruhsatlarında yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar.
Madde 66- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.41) Bu Yönetmelik kapsamındaki hastane ve kişiler için yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Özel hastaneler, ruhsat ve faaliyet izin belgesi almadan hizmet veremezler.
b) Özel hastaneler, faaliyet izin belgelerinde belirtilen yatak sayılarında Bakanlıktan izin almaksızın değişiklik yapamazlar ve faaliyet izin belgelerinde yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar.
c) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde bulunmayan veya valilik oluru alınmayan uzmanlık dallarında, değişiklik yapamazlar ve hasta kabul ve tedavi edemezler.c) (Değişik - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.11) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde bulunmayan uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edemezler.


d) Özel hastane binası içinde geçici veya sürekli olacak şekilde ikamet edilmek üzere yerler ayrılamaz ve ikamet edilemez.
e) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricindeki diğer dallara ait araç ve gereçler bulundurulamaz ve o uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi yapılamaz.
f) Özel hastaneler, belirlenen gündelik yatak ücreti dışında bir ücret uygulayamazlar.
g) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amacı dışında faaliyet gösteremezler ve dışarıya ilaç satamazlar.
h) Özel hastane sahibi bir şirket, dernek veya vakıf ise, şirket, dernek veya vakfın faaliyet alanına giren diğer işler özel hastanede yapılamaz.
ı) Özel hastanede herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanımı yasaktır. Ayrıca, bulundurulması zorunlu olmayan uzmanlık dallarına ait ve geçici süre ile de olsa kullanılmayan muayene odaları, kesinlikle kapalı ve kilitli tutulur. Bu odaların kapılarındaki tabelalar kaldırılır.
j) Özel hastanelerde, adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen tabip ve diğer sağlık personeli çalıştırılamaz.
k) Özel hastanelerde, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabipler uzman olarak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışma izinleri ile hakları olmayan tabipler çalıştırılamaz.
l) Başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya personel tarafından hiç bir surette kullanılamaz.
m) Özel hastanelerin tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanlarının dışındaki diğer isim ve unvanları ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz.


Müeyyideler
Madde 67- Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idari müeyyideler ile bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununda müeyyide öngörülen diğer hallerde ise, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen idari ve cezai müeyyideler uygulanır.
Grup ve Tür Değişikliği
Madde 68- Bu Yönetmelik uyarınca tür ve grupları belirlenen ve bu şekilde Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin, tür veya grup değişikliği talebinde bulunmaları veya değişiklik yapıldığının denetimlerde tespit edilmesi halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen ruhsatlandırma işlemleri tekrar yaptırılır.
Tür Değişikliği
Madde 68- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.26) Bu Yönetmelik uyarınca türleri belirlenen ve bu şekilde Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin, tür değişikliği talebinde bulunmaları veya değişiklik yapıldığının denetimlerde tespit edilmesi halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen ruhsatlandırma işlemleri tekrar yaptırılır.
Tür değişikliği ve taşınma
MADDE 68 - (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.12) Ruhsatlandırılan özel hastaneler için tür değişikliği talebinde bulunulabilir. Tür değişikliğinin, ek tabip alınmasını gerektirmesi durumunda Bakanlıkça ilan edilen planlamalara uyulması zorunludur. Bu yöndeki talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, tür değişikliğinin mahiyetinin gerekli kıldığı belgeler başvuru sahibine tamamlatılarak ruhsatlandırma ve faaliyet izni işlemleri yürütülür.
Ruhsatlı hastane, bulunduğu ilçede bu Yönetmelik şartlarına uygun olarak başka bir binaya taşınabilir. MADDE 68 - (...) (Madde 68, 23.7.2010 tarih ve 27708 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 18. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Özel Hastanenin Devri
Madde 69- Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden ruhsatname düzenlenir.
Özel hastanelerin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde ise, bu Yönetmeliğe göre yeniden ruhsat alınması şarttır.
Devralan kişi devirden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğu devam eder. (Ek cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.27) Devir işlemleri, en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.17) Devir alan kişi, devirden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar, özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğu devam eder. Devir işlemleri, en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Devir işlemlerinin altı ay içerisinde sonuçlandırılmaması halinde, hastanenin tamamında faaliyet geçici olarak valilikçe durdurulur.
Kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere yapılacak hastane devirlerinde de bu madde hükmü uygulanır.
Madde 69- (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.42) Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, 13, 14 ve 15 inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden ruhsatname ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.
Denetimlerinde eksiklik ve usulsüzlük tespiti bulunmayan ve bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış hastanelerin fiziki yapısında ve türünde değişiklik yapılmadığı Müdürlük tarafından tespit edilen hastanenin devrinde ise 13, 14 ve 15 inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılmaz. Devir işleminin yapıldığını gösteren belge ile devralan gerçek veya tüzel kişilere ait bu Yönetmelikle belirtilen bilgi ve belgeler Müdürlüğe verilir. Müdürlükçe son altı ay içerisinde yapılmış denetime ilişkin rapor dikkate alınarak başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması halinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça, devralan adına ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.
Özel hastanelerin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde, bu Yönetmeliğe göre yeniden ruhsatname ve faaliyet izin belgesi alınması şarttır.
Özel hastaneyi devralan gerçek veya tüzel kişiler, devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar, özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğunda hastanenin faaliyeti devam eder.
Devir işlemleri ve adres değişikliği işlemleri en geç altı ay içinde sonuçlandırılmaz ise valilikçe özel hastanenin faaliyeti, işlemler tamamlanıncaya kadar durdurulur. MADDE 69 - (Değişik - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.13) Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde, devir sözleşmesinin müdürlükçe “aslı gibidir” onaylı sureti, 13 üncü maddeye göre devralana ait belgeler ve devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmelerle birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müdürlüğe başvurulması zorunludur. Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti, devreden sorumluluğunda devam eder. Şayet devredenin sorumluluğunda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise, devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilir.
MADDE 69 – (Değişik - R.G.: 7.4.2011 - 27898 / m.2) Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde;
a) Taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya müdürlük onaylı sureti,
b) Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere imza yetkisine sahip kişilerin imza sirkülerinin yer aldığı belge ve ticaret sicil memurluğundan alınacak faaliyet belgesi,
c) İlgili mevzuatına uygun olarak işletmenin devrine ilişkin devralan ve devreden şirketlerin yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği,
ç) Devreden ve devralan tarafa ait dilekçeler,
ile birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müdürlüğe başvurulması zorunludur. Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti devreden sorumluluğunda devam eder. Şayet devredenin sorumluluğunda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise, devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilir. Devir işleminin Bakanlıkça onaylanması halinde onbeş işgünü içerisinde 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (h), (ı), (k), (m) ve (n) bentlerinde yer alan devralana ait belgeler ve devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmeler ilgili sağlık müdürlüğüne iletilir.


Ruhsatları geri alınan hastane binalarının yeniden ruhsatlandırılması
MADDE 69/A - (Ek madde ve başlığı - R.G.: 23.7.2008 - 26945 / m.4) 9 uncu maddeye göre ön izin alan ve ek 1 inci maddede belirtilen diğer istisnalardan faydalanmaksızın ruhsatlandırılan ve fakat ruhsatnameleri geri alınarak faaliyetine son verilen hastane binaları, ek 4 üncü madde uygulanmaksızın bu Yönetmeliğe göre hastane olarak yeniden ruhsatlandırılabilirler. Bu şekildeki ruhsatlandırmada, ruhsatnamenin geri alınarak geçersiz sayıldığı tarihteki mimari proje ve kapasite durumuyla sınırlı kalmak ve bu Yönetmelikteki şartlara uymak zorunluluğu vardır. MADDE 69/A - (...) (Madde 69/A, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
Ek Madde 1- (Ek - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.18) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastaneler, bu Yönetmeliğin;
a) 8 inci ve 9 uncu maddelerine,
b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına,
c) 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına, c) (Değişik - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.43) 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerine,
d) 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, hasta katlarındaki koridor genişliği hariç olmak üzere iki metre şartına,
e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine,
f) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve sadece bodrum katta olmak şartına, f) (...) (Ek Madde 1 in 1. fıkrasının (f) bendi, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 43. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
uymak zorunda değildirler.
Birinci fıkrada belirtilen özel hastanelerden 31 inci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye taşımaya elverişli bir asansörü mutlaka bulunmak kaydıyla; binada, ikinci asansör yapılmasının statik ve mimari açıdan sakıncalı olduğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptırma zorunluluğu aranmaz.
Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen özel hastanelerin, 69 uncu maddeye göre devri suretiyle ruhsatlandırılmalarının söz konusu olması halinde de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uygulanır.
Hasta Hakları
Ek Madde 2- (Ek - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.18) Özel hastaneler, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.
Ek Madde 3- (Değişik madde numarası - R.G.: 23.7.2008 - 26945 / m.5)(Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.44) Bakanlık, özel hastanelere ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzimi işlemlerini gerekli görmesi halinde valiliklere yaptırabilir.
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Planlanması
Ek Madde 4- (Ek - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.9) Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılır:
a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,
b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,
c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,
ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.
Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilirler.
Bakanlıkça birinci fıkraya göre planlanan yatırım listesi, her yıl Ekim ayında Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Özel hastane açmak isteyenler, Kasım ayı sonuna kadar Bakanlığa başvurur. Yerleşim yeri itibariyle planlanan özel hastane sayısından fazla istekli olması halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir.
Planlamaya göre ilan edilen yerlerdeki özel hastane için Kasım ayında başvuru olmaması halinde, takip eden yılın Ağustos ayına kadar bu özel hastaneler için başvuruda bulunulabilir. Bu durumda, talepte bulunulan ayın sonuna kadar başvurular toplanır ve takip eden ayın ilk haftasında birden fazla istekli olması halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir; tek istekli bulunması halinde o kişiye hak sahibi olduğu bildirilir.
Başvurularda aşağıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti istenir:
a) Özel hastane açmak için ekonomik ve mali yeterliliğinin olduğunu gösteren belgeler,
b) Hak sahipliğini başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname,
c) 9 uncu madde uyarınca ön izin alındığı tarihten itibaren, üç yıl içinde özel hastaneyi ruhsatname alarak işletmeye başlayacağına; ayrıca, özel hastaneyi açtıktan sonra işletme hakkını bir yıl süreyle başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname,
d) Üçüncü fıkra gereği yapılacak ilanda belirtilen diğer belgeler.
Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre hak sahibi olan kişi, hak sahibi olduğunun bildirildiği tarihten itibaren en geç sekiz ay içinde 9 uncu madde uyarınca ön izin almak ve ön izin tarihinden itibaren üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına başladığını Müdürlük vasıtasıyla belgelemek zorundadır. Bunları belgelendirmeyenler ile beşinci fıkranın (c) bendindeki taahhütnameye uymayanların hak sahipliği sona erer. Hak sahipliği sona erenler, üç yıl süre ile Bakanlıkça ilan edilecek diğer özel hastaneler için başvuramaz.
Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamaya uymak zorundadır. Ruhsatlandırılan özel hastanelere yeni tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilave edilmek istenildiğinde de planlamaya uyulması zorunludur.
(Ek fıkra - R.G.: 23.7.2008 - 26945 / m.6) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, bu maddede belirtilen planlamadan istisna tutularak Türkiye’de meslek icra edebilirler.(...) (Ek madde 4 ün sekizinci fıkrası, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar
EK MADDE 5 - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.14) Kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Bakanlıkça, ek 4 üncü maddedeki planlamadan istisna olarak ruhsatlı hastanelere aşağıdaki hususlarda izin verilebilir:
a) Mevcut kadrolu ve kısmi zamanlı her bir tabip için poliklinik muayene odası oluşturulabilir. Bu amaçla eksik olan poliklinik odası eklenebilir. a) (Değişik - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.10) Mevcut kadrolu ve kadro dışı geçici çalışan her bir tabip için poliklinik muayene odası oluşturulabilir. Bu amaçla eksik olan poliklinik odası eklenebilir.


b) Toplam hasta yatak sayısı, mevcut kadrolu uzman tabip sayısının üç katından az olan hastanelere bu orana ulaşmak üzere yatak eklenebilir.
c) Mevcut uzman tabipler tarafından kullanılmak ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla tıbbî hizmet birimleri ve alanlar ile cihazlar eklenebilir. Teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlardan eklenmesine izin verilecek olanlar, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak belirlenir. 11/3/2009 tarihine kadar kurulmuş ve işletilmekte olan teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlar, başka bir özel hastanede veya tıp merkezinde kullanılmak üzere devredilebilir.
d) 11/3/2009 tarihine kadar ruhsatlandırılmış müstakil laboratuvarlardan hizmet alınarak hastane bünyesinde laboratuvar kurdurulabilir.
e) Ayrıca;
1) Sadece özel hastane veya tıp/dal merkezlerinde kadrolu çalışan tabip/uzman tabipler, başka özel hastanede veya tıp/dal merkezinde kısmi zamanlı veya nöbetçi olarak çalışabilir. 1) (Değişik - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.10) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, özel hastane veya tıp merkezi kadrosunda kadrolu olarak çalıştıkları uzmanlık dalında olmak kaydıyla en fazla iki diğer özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilirler. Diğer sağlık çalışanları en fazla bir diğer özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Bu çalışma gün ve saatleri personelin sözleşmelerinde açıkça belirtilir. 1) (Değişik - R.G.: 14.1.2011 - 27815 / m.3) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilirler. (Değişik 1.cümle - R.G.: 7.4.2011 - 27898 / m.3) “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilirler.” Diğer sağlık çalışanları en fazla bir diğer özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Bu çalışma gün ve saatleri personelin sözleşmelerinde açıkça belirtilir. Kadro dışı geçici çalışma, sağlık kuruluşunun kadro sayısının artırılması olarak kabul edilmez. Bu şekilde çalışan tabip/uzmanların, kadrolu olarak çalışması sona ermesi halinde kadro dışı geçici çalışma belgesi altmış gün sonra iptal edilir.


2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler dışında, yurtdışında mesleğini en az iki yıl olmak üzere halen icra etmekte olan tabipler, gerektiğinde uzmanlık dalları faaliyet izin belgesine eklenerek çalışabilir.
3) Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle zorunlu emekli olan uzman tabipler, gerektiğinde faaliyet izin belgesine uzmanlık dalı ilavesi yapılarak çalışabilir. 3) (Değişik - R.G.: 14.1.2011 - 27815 / m.3) Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veyahut emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşmış olan tabip veya uzmanlar, faaliyet izin belgesine uzmanlık dalı ilavesi yapılarak özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu tabip veya uzmanın bulunduğu kuruluştan ayrılıp başka bir kuruluşa başlamak istemesi halinde de aynı şekilde çalışmasına izin verilir.

f) Faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışan uzman tabiplerden yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olanlar, tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Bu durumda, kısmi zamanlı çalışılacak uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, altmış gün içinde kısmi zamanlı çalışılan dal için uzman tabip bulunamaz ise, bu dal faaliyet izin belgesinden çıkarılır. f) (Değişik - R.G.: 23.9.2010 - 27708 /
m.10) Özel hastanenin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışanlardan yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bulunduğu hastanede kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında da çalışabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, altmış gün içinde geçici olarak çalışılan uzmanlık dalında uzman tabip bulunamaz ise bu uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılır.

g) Sadece özel hastane ve/veya tıp/dal merkezlerinde kadrolu çalışan uzman tabipler personel çalışma belgesinde belirtilmek kaydıyla, başka özel hastaneler ve/veya tıp/dal merkezlerinde konsültan olarak çalışabilir. Bu tabiplerin uzmanlık dalları, konsültan olarak çalıştıkları özel hastanelerin ve/veya tıp/dal merkezlerinin faaliyet izin belgesine/uygunluk belgesine konsültasyon hizmeti verilen dal/dallar olarak eklenir. g) (Değişik - R.G.: 23.9.2010 - 27708 /
m.10) Sağlık durumu aciliyet arz eden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için, tedavisini üstlenen tabibin talebi üzerine tıbbi görüş, destekleyici ve tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması için konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda o ildeki öncelikle özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki kadrolu hekimlerden olmak üzere konsültan hekim davet edilebilir. Konsültan hizmet bedeli hastane tarafından hizmet sunan kuruma ödenir. Bu şekilde hastaneye davet edilen konsültan hekimlerin isimleri ve uzmanlık dalları hakkında mesul müdür tarafından en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bilgi verilir. Konsültan hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarında bu fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında hekim çalıştırılabilir.


h) Uzmanlık dalına esas olan ve asgarîyi teşkil eden tabip ayrılışında, süre kaydı aranmaksızın bu dalda tabip bulunursa istihdam edilir. Bir uzmanlık dalında asgarî sayının üzerindeki tabip ayrılışında, bir yıl içinde aynı uzmanlık dalında tabip istihdam edilebilir.
Birinci fıkranın (d) bendine göre hastane bünyesinde kurulan laboratuvarın sorumluluğu hizmet alınan kuruluşun laboratuvar uzmanı tarafından yürütülür, hastane kadrosunda ayrıca ilgili dalda laboratuvar uzmanı çalıştırılmaz.
Birinci fıkranın (e) bendine göre çalıştırılan uzman tabipler ayrılır ise, yerlerine bu bendde belirtilen statülerdeki tabipler alınabilir. Bu bend uyarınca uzmanlık dalı ilavesi yapılmış ise, altmış gün içinde bendde belirtilen statülerde tabip bulunamaması halinde uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılır.
Birinci fıkrada belirtilen hususlar için, imar mevzuatına göre binada esaslı tadilata gidilmesi veya ek bina yapılması gerekiyorsa, 9 uncu madde uyarınca ön izin alınır. Bunların mevcut binada esaslı tadilat gerektirmemesi halinde sadece, tadilata başlanmadan önce tadilat projesinin Bakanlıkça onaylanması gerekir.
15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadığından uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılan hastaneler için söz konusu dalda kadrolu tabip bulunur ise, bu uzmanlık dalı yeniden faaliyet izin belgesine işlenir.
ı) (Ek - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.10) Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler.(Değişik ilk cümle - R.G.: 7.4.2011 - 27898 / m.3) “1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler.” Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.
i) (Ek - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.10) Hekimlerin başka bir ildeki hastanede kadro dışı geçici çalışma kapsamında hizmet vermek istemeleri halinde;
1) Hizmet verilecek hastanenin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin uygun olması,
2) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması,
3) Kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane ile olan sözleşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi,
zorunludur.
j)(Ek - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.10) Kamudan istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe ve çalışacakları hastanenin bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki hekim planlaması daha kısa sürede yapılması halinde her iki ilin müdürlüğünün muvafakatı alınarak altmış günden önce de hekim başlatılabilir. j) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak (Değişik - R.G.: 14.1.2011 - 27815 / m.3) Kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum veya kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki tabip veya uzman planlamasının daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak altmış günden önce de tabibin veya uzmanın göreve başlamasına izin verilebilir.


(Ek fıkra - R.G.: 7.4.2011 - 27898 / m.3)Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Belirlenen uzman hekim kadroları, kadrolu uzman sayısı toplam yatak sayısının 2/5’i oranını geçmeyen özel hastaneler öncelikli olmak üzere ve toplam kadrolu uzman sayısının her bir dönemde %10’unu geçmeyecek sayıda verilebilir. Bu kadrolar hastane hekim kadrosu olarak değerlendirilir.
Planlama ve istihdam komisyonu
EK MADDE 6 - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.15) Ek 4 üncü maddeye göre yapılacak planlamaların ilandan önce değerlendirilmesi, planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yapılacak itirazların değerlendirilmesi ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak diğer konularda görüş alınması amacıyla Planlama ve İstihdam Komisyonu oluşturulur.
Komisyon, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerin katılımıyla oluşur:
a) Genel Müdür,
b) Genel Müdürlüğün ilgili Genel Müdür Yardımcısı,
c) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü,
d) Bakanlık I. Hukuk Müşaviri,
e) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı,
f) Bakanlık Personel Genel Müdürü,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden sağlık sektörüyle ilgili iki temsilci.
Ancak Bakanlık planlama ve istihdam komisyonuna Sosyal Güvenlik Kurumundan, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ve Yüksek Öğretim Kurumundan komisyon üyesi olarak en az daire başkanı seviyesinde birer yetkili çağırabilir.
İkinci fıkranın (c) ilâ (f) bentlerinde belirtilen Komisyon üyeleri, kendi yerlerine Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı seviyesinde bir yetkili görevlendirebilirler.
Komisyon, çalışmalarına ve görüşlerine esas olmak üzere uygun gördüğü ilgili kurumlardan veya kişilerden görüş veya rapor isteyebilir.
Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az beş iş günü öncesinden üyelere yazılı olarak bildirilir.
Komisyon, salt çoğunluk ile toplanır ve çoğunlukla karar alır.
Komisyonun kararları, tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
Planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yapılacak itirazların Komisyon tarafından değerlendirilmesi sırasında, itiraz sahibi veya yetkili temsilcisi davet edilerek dinlenebilir.
Bakanlığa gönderilecek bilgiler
EK MADDE 7 - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.16) Bu Yönetmelik uyarınca müdürlükçe yapılan işlemlere dair bilgiler ile Bakanlıkça istenilen bilgiler, icmal tabloları halinde veya Bakanlığın belirlediği formata uygun şekilde elektronik sistem üzerinden aylık olarak Bakanlığa gönderilir.
Vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği
EK MADDE 8 – (Ek- R.G.: 7.4.2011 - 27898 / m.4) Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşüyle vakıf üniversitelerinin, ilgili mevzuatı gereğince gerekli izinleri alması ve tıp fakültelerinin bulunduğu ildeki asgarî 150 yataklı olması kaydıyla en fazla iki özel hastane ile işbirliği yapılması halinde bu hastanelere planlamadan istisna olarak, üniversite anabilim dalı ve bilim dalı yapılanmasına uygun yeterli altyapının oluşturulması halinde uzmanlık dalı ilavesi ve sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerine olmak üzere hastane toplam yatak sayısının ½’ si oranına kadar ek kadro tahsis edilir. Bu uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar kurdurulabilir. Özel hastaneye tahsis edilen bu kadrolar ve uzmanlık dalları ile tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, işbirliğinin sona ermesi halinde hastane hekim kadrosu ve faaliyet izin belgesinden düşülür.
Aynı ilde ve aynı sahiplikte olan birden fazla özel hastanenin toplamda 200 yatağa ulaşması halinde bu hastaneler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
Sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar
EK MADDE 9 – (Ek - R.G.: 24.6.2011 - 27974 / m.1) Ağız ve diş sağlığı hastanesi, geriatrik tedavi merkezi, klinik konukevi ile turistin sağlığı kapsamında konaklama tesislerinde kurulan sağlık kuruluşları, sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar olarak değerlendirilir. Bu kuruluşlar, türleri ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça ruhsatlandırılır.
a) Ağız ve diş sağlığı hastanesi: Genel diş hekimliği hizmetlerinin yanında diş hekimliğinin en az dört uzmanlık dalında hizmet sunan, genel anestezi imkânları ile girişimsel işlem yapmaya müsait ameliyathanesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik mesai dışı hastaların kabulüne uygun ayrı bir müdahale bölümü, tedavi gören hastaların aciliyet durumlarında kullanılmak üzere içerisinde acil müdahale seti olan bir müdahale odası ile asgari dört hasta yatağı bulunan yataklı sağlık tesisleridir. Hasta yatağı bulunan bölümde yirmi dört saat hizmet sunulur.
14/10/1999 tarihli ve 23486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi olan ağız diş sağlığı merkezlerinden, kadrosunda asgari yirmi diş hekimi/uzmanı ile bir anestezi uzmanı bulunanlar birinci paragrafta yer alan şartları oluşturmak kaydıyla, planlamadan istisna olarak ağız ve diş sağlığı hastanesine dönüşebilirler.
b) Klinik konukevi: Hastaların tedavi sonrası kontrol ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi veya risk grubu kişilere ulaşım zorlukları gibi nedenlerle hastane hizmeti alacakları döneme kadar daha az yoğunluktaki bakım hizmetleri ile hastanede günübirlik tedavi (ayaktan kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi) alan kişilere daha az yoğunlukta bakım ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece hasta ve/veya refakatçilerinin kalabildiği sağlık kuruluşlarıdır. Klinik konukevleri, rutin veya turistik konaklama tesisi gibi hizmet veremez. Klinik konukevlerinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulundurulmaz. Ancak klinik konukevleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina şartlarını bulundurmak zorundadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az 4 yıldızlı konaklama tesisleri de klinik konukevi olarak hizmet vermek üzere kiralanabilir veya satın alınabilir. Bu hallerde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 34 üncü madde hükümleri uygulanır. Ancak 2634 sayılı Kanun kapsamında ilan edilen Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Alan ve Merkezlerinde turizme ayrılan yerlerde, klinik konukevleri oluşturulamaz. Bu suretle açılacak klinik konukevleri de bu Yönetmelikteki ve ilgili diğer mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina şartlarını bulundurmak zorundadır.
Klinik konukevleri, bir hastaneye bağlı olarak kurulur ve faaliyetleri bağlı bulundukları hastanenin sorumluluğunda düzenlenir. Klinik konukevlerinden hizmet almak için müracaat eden hastaların hastane tedavisinin tamamlanmış ve günübirlik/ayaktan tedavi programına alınmış olması gerekir. Bu tesislerde rehabilitasyon hizmeti sunulması amacıyla kurulacak üniteler ayrıca ruhsatlandırılır.
Klinik konukevleri, asgari olarak aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
1) Bu Yönetmelikte belirtilen ulaşım ve hastanenin parselinde ve imar mevzuatına uygun ek bina olarak acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeleri bulunmak kaydı ile yapılmasına izin verilir. Bu kuruluşların aynı il içinde olmak kaydıyla hastanenin bulunduğu parselden farklı bir parselde kurulmasına da izin verilebilir.
2) Bu binalarda hizmet verilmesi düşünülen hastalık gruplarına uygun eğitim ve günübirlik/ayaktan tedavi alanları ile sosyal alanlar bulunur.
c) Geriatrik tedavi merkezi: Yaşlılıkta gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi, rehabilitasyonu ile beraberinde bakım hizmetlerinin sunulmasına yönelik olarak kurulan sağlık kuruluşlarıdır. Bu kuruluşun kadro ve kapasitesi, Bakanlıkça yapılan planlama çerçevesinde belirlenir.
Yaşlı hastalara multidisipliner yaklaşımla hizmet sunulabilmesi amacıyla, hastane bünyesinde veya hastaneye bağlı olarak kurulabilir. Bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun binalarda hizmet sunabilir.
Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde öncelikle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bakanlık uygulamaya yönelik hususlarla ilgili alt düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
Konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri
EK MADDE 10 – (Ek - R.G.: 24.6.2011 - 27974 / m.1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri ve bu konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık ünitesi ile ilgili olarak;
a) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık ünitesi dışındaki bu Yönetmelikte adı geçen sağlık kuruluşlarından biri veya birkaçı konaklama tesisleri bünyesinde kurulması halinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
1) Konaklama tesislerinde hizmet sunulması düşünülen sağlık hizmetleri ve kurulması talep edilen sağlık kuruluşu için işletmeci konaklama tesisi yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.
2) Bakanlık planlanma kapsamında talep edilen sağlık kuruluşunu yatak kapasitesi ve personeli sayısı açısından değerlendirir.
3) Konaklama tesisi bünyesinde yatırımı uygun görülen sağlık kuruluşunun (bölüm/ünitenin) izin belgesi müracaat sahibine en geç 30 (otuz) gün içinde verilir.
4) İşletmeci mevzubahis sağlık kuruluşunu hazırlamasını takiben ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılması için Bakanlığa müracaat eder. Sağlık kuruluşuna ruhsatname düzenlenmesini takiben yatırımcı Kültür ve Turizm Bakanlığına bu sağlık kuruluşlarının turizm işletme belgesi kapasitesine alınması için başvurur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili mevzuat gereği bu başvuruyu değerlendirir.
Bu tesislerde konaklayan kişilere yönelik günübirlik ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulabilir. Bu kuruluşların, konaklayan kişilerin dışındaki kişilere de günübirlik/ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmet sunma talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.
Konaklama tesislerindeki sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Konaklama tesislerindeki bu sağlıkla ilgili bölüm/üniteler, Bakanlığın ilgili mevzuatlarında yer alan bina standartları ile konaklama tesisinde müstakil bir girişe haiz olmalı ve acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeler bulunmalıdır.
b) Konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık üniteleri, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitelerdir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler, asgari alanlar, ilaç, malzeme ve donanım açısından muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri haiz olur. Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip konaklama tesislerinde bu sağlık ünitelerinin kurulması zorunludur.
Konaklama tesislerinde de zorunlu olmamasına rağmen konaklama tesisi işleteninin talebi halinde asgari muayenehane şartlarını haiz bulunmak kaydı ile bu sağlık üniteleri kurulabilir.
Bulunduğu ildeki sağlık kuruluşları ile koordineli veya sağlık kuruluşlarına bağlı kurulacak birimler bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak açılmak istenmeyen birimlerin kadroları Bakanlıkça planlama çerçevesinde belirlenir. Bağımsız olarak açılmak istenen birimler bir hekimin sorumluluğunda kurulup işletilir. Bu birimlerde çalışan hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.
Hekim bulundurması zorunlu olmayan ancak hekim sorumluluğunda faaliyet göstermesine izin verilen konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık ünitelerinde asgari bir sağlık personeli bulunur. Bu hekimler bu özellikteki en fazla üç birimin sorumluluğunu üstlenebilir. Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip konaklama tesislerinde bulunan sağlık birimlerinin sorumluluğunu alan hekim en fazla iki yerin sorumluluğunu alabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak faaliyet gösteren bu üniteler sağlık kuruluşunun faaliyetini aksatmamak ve asgari beş hekim kadrosu bulunan sağlık kuruluşları tarafından toplamda iki bin beş yüz yatağa kadar birden fazla konaklama tesisine bu hizmeti sunabilir. Bu birimlerde çalışacak personelin isimleri ve çalışma programları ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından, bildirilen personeller için çalışacakları birimlere göre ayrıca çalışma belgesi düzenlenir. Çalışma belgeleri her birimde görülecek bir yere asılır.
Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde öncelikle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bakanlık uygulamaya yönelik hususlarla ilgili alt düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
Bu Yönetmelik kapsamında olan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin mesul müdürleri, en geç bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen hususları dikkate alarak Yönetmeliğe uygunluklarını sağlarlar. Durumları bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmeyen özel hastanelerin ruhsatnameleri Bakanlıkça geri alınır. Ruhsatnameleri bu şekilde geri alınan özel hastanelerin ruhsat için tekrar başvurmaları halinde, bu Yönetmelikte öngörülen ruhsat işlemleri tekrar yaptırılır. Geçici Madde 1- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.28) Bu Yönetmelik kapsamında olan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastaneler ile 69 uncu maddeye göre devir işlemleri yapılmakta ve yapılacak olan özel hastaneler, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına en geç 27/3/2007 tarihine kadar; Yönetmelikte öngörülen diğer hususlara ise en geç 27/3/2003 tarihine kadar uygunluklarını sağlarlar. Durumlarını, belirtilen süreler içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirmeyen özel hastanelerin ruhsatnameleri Bakanlıkça geri alınır. Ruhsatnameleri bu şekilde geri alınan özel hastanelerin ruhsat için tekrar başvurmaları halinde bu Yönetmelikte öngörülen ruhsat işlemleri tekrar yaptırılır.
Ancak birinci fıkrada belirtilen özel hastaneler, 8 inci ve 9 uncu maddeler ile Üçüncü Kısımda düzenlenen fiziki alt yapı standartları bakımından 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına ve 31 inci maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesine uymak zorunda değildirler.
(Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.28) Ancak, birinci fıkrada belirtilen özel hastaneler, Yönetmeliğin;
a) 8 inci ve 9 uncu maddeleri ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına,
b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına,
c) 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına,
d) 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yeralan, hasta katlarındaki koridor genişliği hariç olmak üzere, iki metre şartına,
e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine,
f) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan asgari yirmi metrekare olmak şartı ile 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan bodrum katta olmak şartına,
uymak zorunda değildirler. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde faaliyette olan vakıf üniversitelerine ait hastaneler ise, bina ve fiziki alt yapı şartları hariç olmak üzere, Yönetmelikteki diğer tüm hususlara 27/3/2004 tarihine kadar uygunluklarını sağlarlar ve Bakanlıkça ruhsatlandırılırlar.


Birinci fıkrada belirtilen özel hastanelerden 31 nci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye taşımaya elverişli bir asansörü mutlaka bulunmak kaydıyla; binada, ikinci asansör yapılmasının statik ve mimari açıdan sakıncalı olduğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptırma zorunluluğu aranmaz.
(Ek 4. fıkra - R.G.: 14.1.2004 - 25346 / m.3) Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında olan ve yalnızca çocuk yaş grubuna yönelik hizmet veren özel dal hastaneleri; hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunduğu binalarda olmamak kaydıyla 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 31 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinden, ikinci fıkrasında belirtilen koridor genişliğinden ve üçüncü fıkrasındaki iki asansör bulunması şartından muaftır.
Geçici Madde 1- (Değişik - R.G.: 28.5.2004 - 25475 / m.19) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesinin (a) bendine, 19 uncu maddesine,10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasına bir yıl içerisinde,
b) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendine, 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine, 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına, 23 üncü maddesine, 25 inci maddesinin birinci fıkrasına ve (Düzeltme - R.G.: 10.6.2004 - 25488) "Ek Madde 2 ye" altı ay içerisinde,
uygunluklarını sağlarlar.


Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yeralan kriterlere ve EK-1'e göre, Komisyonun kararı üzerine Bakanlıkça gruplandırılırlar.
Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, Özel Hastaneler Tüzüğünün 34 üncü maddesinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 2- (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.29) Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yeralan kriterlere ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak Tebliğ'e göre, Komisyonun kararı üzerine Bakanlıkça gruplandırılırlar.
Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, en son ücret tespit tarihi esas alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca her yıl belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi (TEFE)'ndeki bir yıllık artış oranları gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenir ve belirlenen gündelik yatak ücretleri bir yıl geçmeden artırılamaz.
Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmeliğin yayımından sonra ruhsatlandırılacak özel hastaneler ile bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsatlandırılmış olan özel hastanelerde yeni ünite ilavesi sebebiyle meydana gelecek yatak sınıfı değişikliklerinde gündelik yatak ücretleri, emsal hastane gündelik yatak ücretleri gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenir.


Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat için başvuran ve fakat henüz ruhsatlandırılmayan özel hastanelerin ruhsat işlemleri, Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler haricinde, bu Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır. (Ek cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.30) Bu hastaneler, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülüğü en geç 27/3/2007 tarihine kadar yerine getirmek zorundadırlar.
Özel hastane binası inşa edilmek üzere yapı ruhsatı alarak yapımına başlanılmış olan binaların fiziki gerçekleşmesinin, bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibariyla %80 ve üzerinde olduğunun ilgili Belediyece belgelenmesi halinde de, birinci fıkra hükmü uygulanır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.30) Özel hastane binası inşa edilmek üzere yapı ruhsatı alarak yapımına başlanılmış olan binalar ile başka amaçla yapılmış olan binalardan yapı ruhsatı alarak özel hastane binasına dönüştürülecek olan binaların fiziki gerçekleşmesinin, 27/3/2003 tarihi itibarıyla %80 veya üzerinde olduğunun ilgili belediyece belgelenmesi halinde de, birinci fıkra hükmü uygulanır. Geçici Madde 3 - (...) (Geçici Madde 3, 28.5.2004 tarih ve 25475 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 19. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Geçici Madde 3- (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.45) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;
a) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış veya ruhsat başvurusunda bulunan özel hastaneler;
1) Bu Yönetmelikte öngörülen faaliyet izin belgesi ile ruhsatname yenilenmesi için Bakanlığa müracaat ederek,
2) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 21 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 42 nci maddesi ile EK-1, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6'da yer alan şartlara,
altı ay içerisinde uygunluklarını sağlarlar.
b) Ön izin almış veya ön izin başvurusu Bakanlığa intikal etmiş olan dosyaların ön izin işlemleri özel hastane sahiplerinin talep etmeleri durumunda bu Yönetmelik değişikliğinden önceki 8 ve 9 uncu madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Geçici Madde 4- (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.45) Yönetmeliğe eklenen 7/A maddesinde geçen Sınıflandırma esasları ve puanlama kriterleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir. Sınıflandırma esasları ve puanlama kriterlerine bağlı olarak hastane sınıflandırması Bakanlıkça yapılıncaya kadar Yönetmeliğin 55 nci maddesinde yer alan gündelik yatak ücreti tespiti, Geçici 2 nci madde hükümlerine göre yapılır.
Geçici Madde 5- (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.45) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;
a) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan özel hastanelerin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 25 inci maddesinin (e) bendine,
b) Ön izin almış veya ön izin başvurusu Bakanlığa intikal etmiş olan özel hastaneler Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (e) bendi ile 25 inci maddesinin (e) bendine,
c) Yoğun bakım ve hasta yatağı olarak toplam on yatağı bulunan ön izin almış veya ruhsatlı hastaneler, bu Yönetmelikle öngörülen en az on hasta yatağı olma şartına,
uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ayrıca, Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 10 ncu maddesinin son fıkrası ile öngörülen hakları saklıdır.
Ön İzin Başvuruları ve Ruhsatlı Hastaneler
Geçici Madde 6- (Ek - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.10) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama kapsamı dışında yeni özel hastane ön izin başvurusu ve mevcut ruhsatlandırılmış özel hastanelere tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı veya teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilave talepleri kabul edilmez.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin belgesi almış olanlar değerlendirilerek, bunlardan işlemlerini mevzuata uygun olarak yürüttükleri tespit edilenler Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muaftır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin belgesi almak için usulüne uygun başvuran, belgelerinde eksiklik bulunmayan ve belgeleri mevzuata uygun olan başvuru sahipleri Ek 4 üncü maddedeki planlama hükümlerinden istisnadır.(Değişik üçüncü fıkra - R.G.: 23.7.2008 - 26945 / m.7) 15/2/2008 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe uygun olarak ön izin almak için başvuranlardan, 8 inci maddede belirtilen şartların mevcudiyetini gösteren belgeleri eksik olan veya mahiyet olarak 8 inci maddeye uygun bulunmayanlar, 15/10/2008 tarihine kadar eksikliklerini veya uygunsuzluklarını gidermeleri şartıyla ek 4 üncü maddede belirtilen planlama hükümlerinden istisna tutulurlar.


Ancak, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları gereği ön izin sahipleri üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına başladığını belgelememeleri veya başlamalarına rağmen üç yıl içinde ruhsatname alarak işletmeye başlamamaları halinde, ön izin belgeleri iptal edilir ve Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muafiyetleri sona erer.(Ek cümle - R.G.: 14.1.2011 - 27815 / m.4) “Üç yılın sonunda bina inşaatını veya tadilatını bitirememiş olanlara, binanın mevcut durumunu belgelemeleri ve en geç bir yıl içerisinde hastane faaliyetine başlayacaklarını taahhüt etmeleri kaydıyla Bakanlıkça bir yıla kadar ek süre verilebilir.”
İkinci ve üçüncü fıkra gereği ön izin sahiplerinin Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muafiyeti ön izne esas proje ve belgeleri ile sınırlıdır. Ön İzin sahiplerinin yeni tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi talepleri planlama hükümlerine tabidir. Genişleme şeklinde proje değişiklikleri veya devir halinde muafiyetleri sona erer.(Değişik beşinci fıkra - R.G.: 23.7.2008 - 26945 / m.7) İkinci ve üçüncü fıkra gereği ön izin sahiplerinin ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden istisna tutulmaları, ön izne esas proje ve belgelerle sınırlıdır. Ön İzin sahiplerinin yeni tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi talepleri planlama hükümlerine tabidir. Planlama kapsamındaki konulara yönelik proje değişikliklerinde, planlamaya dair istisnalar sona erer.


(Ek fıkra - R.G.: 7.4.2011 - 27898 / m.5) Bu madde kapsamında ön izin alanlar, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlı olmak ve dördüncü fıkrada öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynı il içerisinde bu Yönetmeliğe uygun başka bir alana ön iznini taşıyabilir.
İstisnalar
Geçici Madde 7- (Ek - R.G.: 15.2.2008 - 26788 / m.10) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ruhsatlı olan hastaneler, ön izin almış ve ön izin işlemleri devam eden müracaatlar bakımından, bu Yönetmelik ile değiştirilen aşağıdaki maddeler uygulanmaz:
a) Genel hastane ise, 6 ncı maddenin (b) ve (c) bendleri,
b) Dal hastanesi ise, 7 nci maddenin (a), (b) ve (c) bendleri,
c) Hastane için ilgili mevzuata göre ayrılmış otopark bulunduğunun belgelenmesi şartıyla, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki, "otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların" mimari projede gösterilmesi,
ç) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi.
Özel hastane statüsünde birleşme ve taşınmalar
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.17) İhtiyaç duyulan sağlık hizmetleri için mevcut kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla aşağıda belirtilen sağlık kurum/kuruluşları, özel hastane statüsünde birleşebilir veya taşınabilir:
a) Özel hastane veya tıp/dal merkezi, bulunduğu ilçedeki başka özel hastane, tıp/dal merkezi ve/veya laboratuarlarla bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle bulunduğu ilçede birleşebilir.
b) Bir tıp/dal merkezinin tabip ve uzman tabip sayısı özel hastane bakımından yeterli ise bu tıp/dal merkezi, bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle bulunduğu ilçe sınırları içinde tek başına özel hastaneye dönüşebilir.
c) Özel hastane veya tıp/dal merkezi, başka özel hastane, tıp/dal merkezi ve/veya laboratuvarlarla bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle birleşebilir ve/veya başka illere, ilçelere taşınabilir.
Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen birleşme veya taşınmalar için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyona sunulur. Komisyon başvuruyu, özel hastane hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilçede verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeler öncelikle dikkate alınarak değerlendirir ve başvuru uygun görülür ise izin verilir.
Tıp/dal merkezleri, birleşme işlemleri tamamlanıncaya ve/veya hastane ruhsatı alıncaya kadar mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam edebilirler.
Birinci fıkra kapsamındaki laboratuvarlar, 11/3/2009tarihine kadar ilgili mevzuatı uyarınca müstakilen ruhsatlandırılan laboratuvarlardır.
Hastane bünyesine katılmalarda, hastanenin fizik şartları uygun değil ise, bu Yönetmeliğe göre ek bina veya mevcut binada tadilat yapılmasına izin verilebilir.
Bu maddeye göre özel hastane kurulması, birleşme ve taşınmalarda ön izin işlemleri için Bakanlığa başvuru süresi, 11/3/2009 tarihinden itibaren başlar ve 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre yayımlanacak bina, fizik mekan ve bunlarla bağlantılı diğer kriterlerin yürürlüğünden itibaren en geç dört yılın sonunda biter.
GEÇİCİ MADDE 8 - (Değişik - R.G.: 14.1.2011 - 27815 / m.5) İhtiyaç duyulan sağlık hizmetleri için mevcut kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla;
a) Özel hastane bulunduğu il içerisinde başka bir yere taşınabilir.
b) Özel hastane, bu maddenin yürürlük tarihinden önce açılmış olan tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müesseselerle aynı il sınırları içinde birleşebilir ve/veya taşınabilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışına taşınması veya taşınarak başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınma ve/veya birleşmeye izin verilir.
Hastane bünyesine katılmalarda, hastanenin fizik şartları uygun değil ise, bu Yönetmeliğe göre ek bina veya mevcut binada tadilat yapılmasına izin verilebilir.
Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında birleşme ve taşınmalar için Bakanlığa başvuru süresi 31/12/2013 tarihinde sona erer.


GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.18) 11/3/2009 tarihi itibariyle hastane binası inşaatı tamamlanmış olmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde binanın bulunduğu arsası imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya arsayı sağlık alanına çevirme işlemlerini başlatmış olanlar veya 15/2/2008 tarihinden önce ilgili belediyeden hastane binası olarak inşaat ruhsatı alanlar Bakanlığa başvurabilirler. 11/3/2009 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa başvurulur.
Başvuru belgeleri birinci fıkra kapsamında uygun görülen hastanelerin hizmet vereceği uzmanlık dalları ve kapasiteleri ile ilgili olarak Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınır. Komisyonca, özel hastane hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilçede verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeler öncelikle dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesine göre hizmet verilecek uzmanlık dalları ve kapasitenin belirlenmesinden sonra ön izin işlemleri başlatılır.
GEÇİCİ MADDE 10 - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.19) Yürürlükten kaldırılan 69/A maddeye göre 1/5/2009 tarihine kadar başvurusu yapılan özel hastaneler, ek 4 üncü madde uygulanmaksızın ruhsatlandırılarak faaliyete geçirilir.
GEÇİCİ MADDE 11 - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.20) 15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede, kadrolu tabip bulunamadığından kadro hakkı sona eren hastaneler için 11/3/2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı dalda kadrolu çalışacak tabip bulunur ise kadroya eklenir.
GEÇİCİ MADDE 12 - (Ek - R.G.: 31.12.2009 - 27449 / m.1) Geçici 9 uncu maddeye göre süresi içerisinde Bakanlığa intikal ettirilen ve aynı maddede belirtilen şartları haiz başvuru dosyaları, Genel Müdürlükçe kurulacak komisyon marifetiyle değerlendirilir. Komisyon; Genel Müdür veya ilgili genel müdür yardımcısı başkanlığında, Bakanlıkta görev yapan iki mimar ve bir inşaat mühendisi ile müracaat sahibi tarafından görevlendirilen bir mimar olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başvuru dosyasında yer alan sağlık müdürlükleri tarafından düzenlenmiş müşterek teknik rapor ve hastane projelerinin Komisyon tarafından incelenmesi sonucu, Yönetmeliğe göre hastane olması uygun veya tadilatla uygun hale gelebilecek binaların işlemlerine Yönetmeliğin Geçici 7 nci ve Geçici 9 uncu maddeleri kapsamında devam edilir. GEÇİCİ MADDE 12 - (Ek - R.G.: 11.3.2009 - 27166 / m.20)(Değişik - R.G.: 24.5.2010 - 27590 / m.1) 11/6/2009 tarihi itibarıyla dosyası Bakanlığa intikal ettirilmiş olmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde binanın bulunduğu parsel imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya çevrilme işlemleri başlatılmış veya ilgili belediyeden hastane binası olarak yapı ruhsatı alınmış hastane bina veya ek bina yatırımı yapmış olanların başvuruları Planlama İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyonca, hizmet verilecek uzmanlık dalları ve kapasitelerinin belirlenmesinden sonra bu hususlar ile Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesindeki muafiyetler de dikkate alınarak yapılacak proje incelemesine göre Yönetmeliğe uygun bulunanların veya tadilatla uygun hale gelebileceklerin ön izin işlemleri başlatılır.


GEÇİCİ MADDE 13 - (Ek - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.15) 11/3/2009 tarihinden önce ruhsatlandırılan hastanelerin, 11/3/2009 tarihi itibarıyla müdürlükçe belirlenen kadrolu uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.
11/3/2009 tarihinden sonra ruhsatlandırılan hastanelerin, Bakanlıkça onaylanmış ön izin projeleri dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünü geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsat işlemleri devam eden hastanelerin, Bakanlıkça onaylanmış ön izin projesi ve yerinde inceleme raporlarındaki kapasiteler dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünü geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.
Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki hastanelerin kadrolarını tamamlamaları için bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen ek sürelerden yararlananların ek süre sonu itibarıyla tamamlayabildikleri kadroları hastane kadrosu olarak kabul edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin işlemleri devam eden hastanelerden ön izne esas proje onayı tamamlanmamış olanların hastane kadroları Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 14 - (Ek - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.16) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel hastanelerde Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında çalışmayan hekimlerden;
a) Özel hastanelerde kısmi zamanlı olarak çalışan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların kadrolu olarak çalışmak istemeleri halinde Bakanlığımızca planlama dışı geçici olarak çalışmalarına izin verilir. Bu geçici çalışma hekimlere/uzmanlara yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan hekimin/uzmanın hastaneden ayrılarak başka bir hastanede çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir ve yeni başlayacakları hastane için bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında değerlendirilirler.
b) Bir özel hastanede çalışan ancak müdürlük kayıtlarında kayıtlı bulunmayanlar, 15/2/2008 tarihi öncesinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı hastanede hekim/uzman olarak çalıştıklarını tevsik eden belgelerini Bakanlığa sunar. Bakanlıkça yapılacak incelemede hastanede bu tarihler arasında çalıştıkları tespit edilenlere özel hastanelerde çalışma izni verilir. Bu şekilde çalışma hekimlere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez.
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan hekimler/uzmanlar, ilgili uzmanlık dalında boş hastane kadrosuna veya ilgili uzmanlık dalında kadrolu çalışan hekimin ayrılması durumunda ayrılan hekimin yerine başlatılır. Bu hekimler/uzmanlar 31/12/2010 tarihine kadar müdürlüğe müracaat etmeleri halinde bu madde kapsamında değerlendirilirler.
ç)(Ek - R.G.: 14.1.2011 - 27815 / m.6) 11/3/2009 tarihinden sonra bir sağlık kuruluşunda kadrosu olmadığı için görev yaptığı özel hastanede kısmi zamanlı çalışma belgesi iptal edilenler, 28/2/2011 tarihine kadar müdürlüğe müracaat etmeleri ve bu Yönetmelikteki çalışma şekline uygunluk sağlamaları halinde planlamadan istisna olarak sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışmalarına izin verilir. Bu çalışma izni tabip ve uzmanlara yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabip ve uzmanlar öncelikle sağlık kuruluşunun müktesep kadrosunda tabip veya uzman bulunmaması halinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılması durumunda ayrılanın yerine başlatılır. Bu şekilde çalışan tabip ve uzmanın bulunduğu özel hastaneden ayrılarak başka bir sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir.
Acil hizmetleri için kadrolu dört pratisyen hekimi bulunmayan hastanelere eksik sayıdaki hekimlerini tamamlamalarına izin verilir.
(Ek fıkra - R.G.: 7.4.2011 - 27898 / m.6) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentleri kapsamındaki tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, müdürlüğe süresi içerisinde başvurusunu yapamayanlar da dâhil olmak üzere 2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini müdürlüğe sunmaları halinde kısmî zamanlı görev yaptığı özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilirler. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlamayanların çalışma belgeleri iptal edilir.
GEÇİCİ MADDE 15 - (Ek - R.G.: 23.9.2010 - 27708 / m.17) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlı veya ruhsat başvurusunda bulunan özel hastaneler ile ön izin almış veya ön izin işlemleri devam eden hastaneler, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen “gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı olma” şartından muaftır. Özel hastanelerin taşınmaları halinde de bu muafiyetleri geçerlidir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış hastanelerden eczanesi bulunmayanlar bir yıl içinde 27 nci maddeye göre eczane kurar.
Yürürlük
Madde 70- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 71- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
yönx